Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utredning om behovet av att förnya finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning i syfte att trygga tillgången till undervisningen och för att förtydliga och uppdatera finansieringssystemet

Selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: 9/040/2019

Svarstiden gick ut: 30.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja selvityksestä, joka koskee taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeita taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi.
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 31.1.2019 professori Anniina Suomisen selvityshenkilöksi tehtävänään muodostaa kokonaisnäkemys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Tehtävään sisältyi ehdotusten tekeminen siitä, minkälaisilla lainsäädännöllisillä muutoksilla tai muilla uudistamis- ja jatkotoimenpiteillä rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja joustavuutta voitaisiin parantaa.

Selvitys toteutettiin kaksivaiheisena siten, että selvityksen ensimmäinen osa toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 31.3.2019 ja lopullinen selvitys 31.5.2019. Selvitys julkistettiin ja sen keskeisistä ehdotuksista järjestettiin esittelytilaisuus 10.6.2019.

Selvityksen vaiheessa I selvityshenkilön tuli tarkastella taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuusjärjestelmän mahdollisia uudistamistarpeita sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia erityisesti seuraavien alueiden osalta: rahoituksen ennakoitavuus, rakenteellinen uudistaminen ja saatavuuden edistäminen. Selvityksen vaiheessa II selvityshenkilön tuli tarkastella taiteen perusopetuksen koko rahoitusjärjestelmää, ml. valtionavustukset, sekä tehdä tätä kokonaisuutta koskevia toimenpide-ehdotuksia ja mahdollisia huomioita sekä muita mahdollisia selvityksen aikana esiin nousevia asioita.

Selvityshenkilön tuli  selvitystä tehdessään ottaa huomioon jo tehdyt asiaan liittyvät selvitykset sekä olla yhteydessä muun muassa Taiteen perusopetusliittoon, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liittoon, Suomen Musiikkioppilaitosten liittoon, Suomen sanataideopetuksen seuraan, Suomen tanssioppilaitosten liittoon (STOPP ry), Käsi- ja taideteollisuusliitto Taitoon, Esittävien taiteiden oppilaitosten liittoon, Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry:hyn sekä  eri hallinnonalojen viranomaisiin.
Linkit

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161668/27_19_Taiteen_perusopetus_OK.pdf - Utredning om behovet av att förnya finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning i syfte att trygga tillgången till undervisningen och för att förtydliga och uppdatera finansieringssystemet (i finska)

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan 30.8.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme, että lausunnonantajat esittävät huomionsa erikseen kuhunkin selvityshenkilön ehdotukseen. Lisäksi viimeisessä kohdassa on mahdollista esittää selvityksestä sellaisia huomioita, jotka eivät suoraan liity mihinkään tiettyyn ehdotukseen.

Pyydämme, että lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse eikä sitä tarvitse allekirjoittaa. Jos lausunnonantaja on valmistellut lausunnon erilliselle asiakirjalle (esimerkiksi sisäistä hyväksymistä varten), ei asiakirjaa tarvitse liittää lausuntoon, vaan vastaukset lausuntopyynnön lomakkeelle ovat tällöinkin riittäviä.

Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi:ssä edellyttää, että lausunnonantaja rekisteröityy ja kirjautuu palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Hanna Koskimies (hanna.koskimies@minedu.fi, p.0295 330048)
Hallitusneuvos Joni Hiitola (joni.hiitola@minedu.fi, p. 0295 330108)
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore    
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry    
Lapin yliopisto    
Lastenkulttuurikeskusten liitto    
Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Suomen kuntaliitto    
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto    
Suomen musiikkioppilaitosten liitto    
Suomen sanataideopetuksen seura    
Suomen tanssioppilaitosten liitto    
Taideyliopisto    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Asiasanat

konstfostran, utbildningssystem, finansieringssystem, statsandelssystem