Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen

Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7214/2018

Svarstiden gick ut: 30.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä, joka sisältää selvityksen korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittämistarpeista ja mahdollisista yhteistyömuodoista.
Tausta
Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2019 työryhmän kehittämään ylimpien tuomioistuinten välistä yhteistyötä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää yhteistyön lainsäädännöllisiä edellytyksiä ja tehdä ehdotus niistä yhteistoimintaa tukevista järjestelyistä, joilla voidaan saavuttaa oikeusturvaa parantavia ja tuomioistuinten toimintaa tehostavia synergiahyötyjä. Työryhmän tehtävänä oli myös selvittää, esiintyykö tilanteita, joissa korkeimpien oikeuksien yhteinen ratkaisukokoonpano voisi olla tarpeen asiantuntemuksen, oikeusvarmuuden ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden turvaamiseksi. 

Työryhmä selvitti viime vuosilta sellaista ylimpien tuomioistuinten oikeuskäytäntöä, jossa on ollut yhtymäkohtia toiseen tuomioistuinlinjaan. Lisäksi työryhmä tarkasteli yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten työnjakoon vaikuttavaa lainsäädäntöä. Selvitystyön perusteella ylimpien tuomioistuinten erillisyys ei ole aiheuttanut sellaisia ristiriitaisia laintulkintoja, joiden voitaisiin katsoa yleisesti heikentävän oikeusvarmuutta. Erilaisten liittymäkohtien lukuisuuden ja selvityksessä havaittujen pistemäisten ongelmatilanteiden takia ylimpien tuomioistuinten nykyistä laajempi yhteistyö olisi kuitenkin hyödyllistä oikeusvarmuuden ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta.
 
Tavoitteet
Kevyin tapa edistää yhteistyötä on kehittää koulutusta ja muita yhteistyömuotoja, jotka eivät edellytä lainsäädännön muuttamista. Välillisesti yhteistyöhön voitaisiin vaikuttaa kokoonpanosääntelyyn tehtävillä muutoksilla esimerkiksi siten, että yhdeksi perusteeksi vahvennetun kokoonpanon käyttämiselle lisättäisiin se, että asiassa ollaan poikkeamassa toisen ylimmän tuomioistuimen aikaisemmasta tulkinnasta. Toimivaltasääntelyä kehittämällä voitaisiin laajemminkin selkeyttää oikeusriitojen käsittelyä ja näin vähentää myös yhteistyön tarvetta ylimmissä tuomioistuimissa. Varteenotettavana vaihtoehtona työryhmä pitää ylimpien tuomioistuinten yhteistä ratkaisukokoonpanoa. Malli tarjoaisi mahdollisuuden saada aikaan yhdenmukainen laintulkinta sellaisista oikeuskysymyksistä, jotka ovat merkittäviä kummankin tuomioistuinlinjan työssä. Yhteiskokoonpano edellyttäisi perustuslakiin otettavaa säännöstä ja yksityiskohtaista lain tasoista sääntelyä. Työryhmä ei tehnyt yksityiskohtaisia lainsäädäntöehdotuksia. Tarkastellut yhteistyökeinot edellyttävät laajaa kuulemista ja jatkovalmistelua.
 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-850-9 - Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen - työryhmän mietintö

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, puh. 02951 50026, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeuskansleri    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Syyttäjälaitos    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus