Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och 3 kap. i revisionslagen samt till statsrådets förordning om inkomstskatteredomens innehåll

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och 3 kap. i revisionslagen samt till statsrådets förordning om inkomstskatteredomens innehåll

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5716/2022

Svarstiden gick ut: 22.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Vid arbets- och näringsministeriet har det beretts ett lagutkast om att stora företag ska publicera en berättelse om sina inkomstskatteuppgifter specificerade för varje land. Dessutom ska stora och medelstora företag samt stiftelser lämna in sina bokslut i digital form för registrering.

Landsspecifik offentlig rapportering av inkomstskatter ska krävas av stora koncerner och företag med en omsättning på 750 miljoner euro. Ändringen träder i kraft under en räkenskapsperiod som börjar 1.7.2024 eller därefter. Samma rapporteringsskyldighet gäller också finländska dotterföretag och filialer som hör till en utländsk koncern som överskrider omsättningsgränsen i fråga.

De kostnader som företagen orsakas av den landsvisa offentliga inkomstskatterapporten bedöms vara små, eftersom de uppgifter som krävs ingår i företagsbokföringen och motsvarande uppgifter redan nu lämnas till skattemyndigheten i inkomstskatterapporteringen. Det skulle inte heller uppstå några betydande merkostnader för revisionen, eftersom revisorn endast skulle ha till uppgift att verifiera att berättelsen har upprättats. I praktiken sköts stora och medelstora företags bokföring elektroniskt, vilket innebär att man inte förväntar sig något betydande extra arbete för företagen när det gäller den digitala registreringen av bokslutet.
Bakgrund
Genom den nya lagen sätts EU: s direktiv om offentlighet i fråga om landsspecifika inkomstskatter (2021/2101) i kraft. 

Propositionen om det digitala bokslutet hör till det av arbets- och näringsministeriet tillsatta projektet Företagets digitala ekonomi, som genomförs av Patent- och registerstyrelsen. Genom projektet främjas regeringsprogrammets mål att främja digitaliseringen inom förvaltningen och samhället.
Målsättningar
Utgångspunkten för offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för varje land är att företagen ska betala skatterna till det land där vinsterna härrör. Landsspecifik inkomstskatterapportering minskar möjligheterna till aggressiv skatteplanering och främjar en rättvis fungerande inre marknad.

Ett digitalt bokslut främjar ett bättre utnyttjande av bokslutsuppgifterna i samhället än för närvarande. Bokslutsuppgifterna för stora och medelstora företag samt stiftelser ska vara lättare tillgängliga för t.ex. frivilligorganisationer och myndigheter än för närvarande.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 22 april 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Detaljerade ändringsförslag ska tydligt antecknas i en separat del av utlåtandet.

Utlåtandena ska lämnas som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att främja den fortsatta beredningen ber vi att ni lämnar ert utlåtande också som Word-fil till ledande sakkunnig Timo Kaisanlahti (fornamn.efternamn@gov.fi).

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av ledande sakkunnig Timo Kaisanlahti, tfn. +358 40 570 5032.
E-post: fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Ammattitilintarkastajat ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Directors´ Insitute Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
NASDAQ Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Teknologiateollisuus    
Tilastokeskus    
Tilintarkastuslautakunta    
Tulli    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto