Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtionavustustoiminnan sanasto

Valtionavustustoiminnan sanasto

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10384/2019

Svarstiden gick ut: 30.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber utlåtanden om ett utkast till ordlista för statsunderstödsverksamheten, där de mest centrala gemensamma begreppen definieras. Ordlistan är förberett i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. ​Det är fråga om den andra färdiga delen av ordlistan som efter att ha bearbetats utifrån sakkunnigresponsen kompletterar den tidigare färdigställda delen av ordlistan.    

I denna ordlista för statsunderstödsverksamheten definieras statsunderstödsrelaterade begrepp och ges riksomfattande termrekommendationer. Syftet är att förtydliga och förenhetliga begrepp som används av över 90 statsbidragsmyndigheter. Med hjälp av ordlistan kan också de som ansöker om statsunderstöd främja en begriplig och enhetlig kommunikation i ärenden som gäller statsunderstöd. Med hjälp av gemensamma begrepp är det också möjligt att förenhetliga den information som samlas in om statsunderstödsverksamheten och på så sätt visa vilka effekter den understödda verksamheten har haft.

Begäran om utlåtanden skickas till de som nämns i sändlistan. Ni kan dela informationen om begäran vidare till de instanser och personer vars ställningstagande ni tycker att behövs.

Utkastet till ordlista har av tidsskäl översatts endast delvis till svenska och engelska. För alla begrepp i utkastet till utlåtande anges motsvarande termer och definitionerna har översatts, dock inte alla anmärkningar. Vi ber er kommentera alla språkversioner av ordlistan. 
 
Bakgrund
Ordlistan för statsunderstödsverksamheten har beretts som en del av projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten vid finansministeriet (VM212:00/2018). Begreppsarbetet inleddes utifrån det behov av enhetliga begrepp inom statsunderstödsverksamheten som lyftes fram i en förutredning för digitaliseringen av statsunderstöden som genomfördes vid undervisnings- och kulturministeriet 2017 (Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:46). Arbetet inleddes i maj 2018 i samarbete med CSC-IT-centret för forskning och Terminologicentralen TSK.

Projektets mål är att både statsbidragsmyndigheterna och de som ansöker om statsunderstöd ska be-kanta sig med termrekommendationerna och ta i bruk gemensamt definierade begrepp i sin kommunikation och växelverkan.
Målsättningar
Syftet med begäran om kommentarer till utkastet till ordlista är att få sakkunnigrespons från intressentgrupperna både på ordlistan som helhet och på dess delar eller språkversioner. 

Den helhet av begrepp som anknyter till statsunderstödsverksamheten och som det nu begärs utlåtande om är indelad i följande delområden:

7  Begrepp som anknyter till verksamhetsobjekt, verksamhetens genomslagskraft samt bedömning av verksamheten
7.1 Verksamhetsobjekt
7.2 Verksamhetens inriktning och konsekvenser
7.3 Verksamhetens egenskaper
7.4 Bedömning

8 Begrepp som beskriver statsunderstödd verksamhet
8.1 Ekonomisk planering och rapportering samt ekonomisk situation
8.1.1 Inkomster, utgifter och kostnader
8.1.2 Finansiering och andra insatser
8.2 Aktörer
8.3 Resurser
8.4 Projektverksamhet
 
Kapitel 7 innehåller således begrepp med hjälp av vilka det är möjligt att beskriva vad man avser åstadkomma med verksamheten – i form av ett direkt, mätbart mål eller ett ändamål som uppfylls på lång sikt – och på vilket sätt det är möjligt att bedöma måluppfyllelsen.

Kapitel 8 innehåller således begrepp som behövs för att beskriva organiseringen av verksamheten. Tillsammans med de begrepp som gäller konsekvenserna av verksamheten i kapitel 7 är det möjligt att beskriva verksamhetens effektkedjor, det vill säga med hurdan verksamhet och vilka resurser avser man få till stånd vilka effekter.

Det utkast till ordlista som nu ska kommenteras innehåller också en noggrannare beskrivning av bakgrunden till och grunderna för valet av begrepp i kapitlen 7 och 8.
Länkar:
Tidtabell
Vi ber er kommentera utkastet till ordlista senast den 30 april 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Alla kommentarer om ordlistan är välkomna. Kommentarerna kan innehålla ställningstaganden både till ordlistan som helhet och till dess delar eller språkversioner. Vi ber om konkreta förslag till förbättringar av de delar av ordlistan som ni har en avvikande åsikt om.  

För att underlätta behandlingen av svaren ber vi att ni delar in utlåtandet enligt term i blankettfälten i tjänsten utlåtande.fi. Innan utlåtandet ges bör den som lämnar utlåtande granska utkastet till ordlista för statsunderstödsverksamheten i PDF-format, som utöver de termer som nämns i blanketten också innehåller definitioner och anmärkningar till begreppen samt eventuella synonymer till termerna. De siffror som används på blanketten hänvisar till siffrorna i utkastet i PDF-format.

Utkastet till ordlista har publicerats i sin helhet på Terminologicentralens webbplats (PDF-filen öppnas via länken).

I ordlistan presenteras begreppen både som numrerade termposter och som diagram som beskriver begreppssystemen. Avsikten är att termposterna och begreppsdiagrammen ska stödja varandra och vi ber er kommentera båda. Närmare information om ordlistans struktur och de angivelser som används i ordlistan finns i början av utkastet till ordlista.
I termposterna anges den rekommenderade termer för respektive begrepp och eventuella termer som används men som man inte vill rekommendera. Dessutom ges en definition som beskriver begreppets innehåll. Syftet med definitionen är att specificera begreppet och skilja det från närliggande begrepp. Utöver definitionen ingår ofta en eller flera kommentarer som ger mer information om begreppet, såsom exempel eller information om användningen av termerna.
 
Begreppsdiagrammen åskådliggör relationerna mellan begreppen och gör det lättare att uppfatta de helheter som begreppen bildar. I diagrammen har man tagit in den finska term som rekommenderas i första hand och definitionen av begreppet utan den övriga information som anges i termposten. I fråga om begreppsdiagrammen skulle det vara värdefullt att höra om det saknas viktiga begrepp i diagrammet eller om förhållandet mellan begreppen har presenterats på ett felaktigt eller vilseledande sätt. De begreppsdiagram som vi ber er kommentera finns endast på finska, men de kommer att översättas i ett senare skede.
Beredare
Ytterligare upplysningar:
Satu Lindberg, specialsakkunnig, finansministeriet, satu.lindberg@vm.fi 

Ordlistan för statsunderstödsverksamheten har beretts i samarbete med sakkunniga från olika förvaltningsområden och sökande av statsunderstöd. I den arbetsgrupp som berett ordlistan har följande personer deltagit:
Ansa Aarnio, Centret för konstfrämjande
Kirsi Anttila, Soste rf
Dea Crichton-Turley, arbets- och näringsministeriet
Päivi von Hertzen-Oosi, social- och hälsovårdsministeriet
Markku Himanen, jord- och skogsbruksministeriet
Anu Häkli, miljöministeriet
Marja Irjala, finansministeriet
Juha Katainen, social- och hälsovårdsministeriet
Lassi Kauttonen, social- och hälsovårdsministeriet
Hanna Kivistö, statsrådets kansli
Maaria Kuisma, finansministeriet
Tiina Kuoppa, Centret för konstfrämjande
Taru Kuosmanen, utrikesministeriet
Helena Laahanen, Centret för konstfrämjande
Sanna Laiho, Utbildningsstyrelsen
Viivi Lajunen, undervisnings- och kulturministeriet
Satu Lindberg, finansministeriet
Pekka Linna, CSC-IT-centret för forskning
Juuso Luomala, Allians rf
Selja Luostarinen, statsrådets kansli
Tuula Lybeck, finansministeriet
Minna Martikainen, Allians rf
Hannu Matikka, Museiverket
Ilona Mattila, utrikesministeriet
Erica Mäkipää, Soste rf
Helena Nevalainen, Fingo ry
Ira Nikoskinen, inrikesministeriet
Emmi Nykänen, kommunikationsministeriet
Tuuli Raatikainen, jord- och skogsbruksministeriet
Katariina Rantamaa, statsrådets kansli
Mari Räkköläinen, utrikesministeriet
Sami Salonen, undervisnings- och kulturministeriet
Juha Saunamäki, justitieministeriet
Kristian Seemer, Social - och hälsoorganisationernas understödscentral STEA
Katri Seppälä, Terminologicentralen TSK
Saku Seppälä, Terminologicentralen TSK
Elina Sillanpää, inrikesministeriet
Tuula Sumkin, Utbildningsstyrelsen
Mari Suhonen, Terminologicentralen TSK
Marjatta Säisä, Utbildningsstyrelsen
Tomi Särkioja, utrikesministeriet
Emma Taipale, undervisnings- och kulturministeriet
Anna Tonteri, arbets- och näringsministeriet
Raili Venäläinen, miljöministeriet
Marita Virtanen, finansministeriet
Sanna Virtanen, inrikesministeriet
Päivi Väisänen-Haapanen, Kommunförbundet
Jaana Walldén, finansministeriet
Milla Åman Kyyrö, Metropolia AMK

Översättning till svenska:
Nina Nurmi, statsrådets kansli

Översättning till engelska:
Päivi Creber
Merja Fleming, statsrådets kansli
Niina Elomaa, statsrådets kansli
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Huoltovarmuusrahasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos, KELA    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kotimaisten kielten keskus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry.    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja Viestintävirasto, Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus, OPH    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitoksen esikunta, RVLE    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
SM Sisäasioiden EU-rahastojen vastuuviranomainen, EUSA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry.    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö, SES    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.    
Suomen olympiakomitea ry    
Suomen riistakeskus    
Sydänliitto    
Taiteen edistämiskeskus, Taike    
Tekniikan Akatemia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto, ARA    
Valtioneuvosto, termineuvonta    
Valtioneuvoston kanslia, VNK    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

sanastot

valtionavustus

Käsitteet

Termit

Vaikuttavuus

Arviointi