Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle - arviomuistio

Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle - arviomuistio

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/335/2019

Svarstiden gick ut: 28.2.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Arviomuistiossa tarkastellaan, turvaako nykyinen vesilaki riittävästi vaelluskalakantoja. 
Bakgrund
Arviomuistion taustalla on Euroopan unionin vesilainsäädännössä tapahtunut kehitys sekä Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön ja WWF Suomen oikeusministeriölle 6.4.2017 jättämä esitys vesilain tarkistamiseksi uuden kalatalousvelvoitteen määräämisen osalta.

Yhdistykset esittävät vesilakiin lisättäväksi uutta pykälää, jonka nojalla lupaviranomainen voisi hakemuksesta määrätä kalatalousvelvoitteen sellaiseen lupaan, johon kalatalousvelvoitetta ei ole aikaisemmin sisältynyt. Vesitalousluvat ovat olleet vahvan pysyvyyssuojan piirissä ja niihin puuttuminen jälkikäteen on mahdollista vain rajallisesti. 
Målsättningar
Arviomuistiossa tarkastellaan ehdotetun pykälän tarpeellisuutta, erilaisia ratkaisumalleja kalatiekysymyksen ratkaisemiseksi sekä arvioidaan vesitalousluvan avaamiseen ja kalatalousvelvoitteen asettamista koskevaan sääntelyyn liittyviä valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä. Arviomuistiossa tarkastellaan uuden kalatalousvelvoitteen sisällyttämistä sellaiseen vesitalouslupaan, jossa sitä ei ennestään ole ja johon ei ole sisällytetty myöskään kalatalousmaksua. Kysymys koskee käytännössä vesivoimalaitosten rakentamislupia, jotka oikeuttavat sulkemaan virtavesistön ja säännöstelemään vedenjuoksua vesitaloushankkeen hyväksi.

Arviomuistiossa ei arvioida tilannetta, jossa olemassa olevaa toimintaa muutetaan siten, että sille haetaan uutta lupaa. Arviomuistiossa ei arvioida nykyisen kalataloussääntelyn sekä lupien ajantasaistamista koskevan sääntelyn toimivuutta ja mahdollisia tarkistamistarpeita nykytilan kuvausta laajemmin. Arviomuistiossa ei myöskään tarkastella sitä, voitaisiinko vesitalouslupien ajantasaistamista edistää verotuksellisin tai investointitukia koskevin ratkaisuin. 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään torstaina 28.2.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä arviomuistiosta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 02951 50584, sähköposti etunimi.sukunimi(at)om.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu/Rakennetun ympäristön laitos    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto/Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta/Oikeustieteiden laitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK r.y.    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö r.f.    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Suurpadot ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Ry    
Suomen vesiyhdistys r.y.    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.    
Turun yliopisto/oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaelluskala ry    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kalatalous

vesienhoito

Vesilaki

vesitalouslupa

vesivoima

kalatie

kalatalousvelvoite

kalatalousmaksu