Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laiksi eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laiksi eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14715/2021

Svarstiden gick ut: 8.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laiksi eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle elokuussa 2021.
Bakgrund

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluista eli ns. datahubista säädettiin sähkömarkkinalain muuttamisesta annetulla lailla (108/2019). Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelut otetaan käyttöön 21 päivänä helmikuuta 2022. Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid Oyj on tehnyt 29 päivänä tammikuuta 2021 työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädäntöaloitteen sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvästä rakenteellisten tietojen jäädytysjaksosta eli käyttöönottojaksosta. 

Målsättningar
Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönoton valmistelujen yhteydessä on ilmennyt tarve säätää erillisestä viiden kuukauden pituisesta käyttöönottojaksosta, jonka aikana uusien palvelujen häiriötön käyttöönotto varmistettaisiin. Käyttöönottojakso on arvioitu välttämättömäksi palvelujen käyttöönottoon liittyvien riskien pienentämiseksi.

Toisena keskeisenä tavoitteena on varmistaa sähkön vähittäismarkkinoiden keskeytymätön toimivuus sekä jakeluverkkoihin liittyneiden loppukäyttäjien ja sähköntuottajien sähkön ja jakelupalvelujen keskeytymätön saanti niissä mahdollisissa tilanteissa, joissa vähittäismyyjä tai jakeluverkonhaltija ei ole onnistunut saavuttamaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottovalmiutta käyttöönottosuunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Kolmantena keskeisenä tavoitteena on pyrkiä estämään tilanne, jossa yksittäisten vähittäismyyjien tai jakeluverkonhaltijoiden viivästyminen sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotossa viivästyttäisi palvelujen käyttöönottoa koko vähittäismarkkinan osalta.
Liitteet:

HE datahub käyttöönotto lausuntokierros 16062021.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Lainsäädäntöaloite_datahub_rakenteellisten tietojen jäädytysjakso.pdf - Järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan lainsäädäntöaloite

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään torstaina 8. heinäkuuta 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Valmisteluaikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antavat hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828) ja erityisasiantuntija Kanerva Sunila (p. 029 504 7138).
Sändlista:
Electronic Frontier Finland – Effi ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid Oyj    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Open Knowledge Finland ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuluttajaliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

sähkömarkkinat, sähkömarkkinalaki