Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbetsgruppens förslag till regeringens proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Arbetsgruppens förslag till regeringens proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 21/41/2016

Svarstiden gick ut: 4.12.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Som en del av reformen av Europeiska unionens dataskyddslagstiftning antog Europaparlamentet och rådet i april 2016 ett direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (direktivet om dataskydd i brottmål). Direktivet om dataskydd i brottmål ska genomföras nationellt före den 6 maj 2018.

Justitieministeriet tillsatte den 12 januari 2017 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till nödvändig allmän lagstiftning för genomförandet av direktivet om dataskydd i brottmål och ge förslag till vilka ändringar i lagstiftningen om justitieministeriets förvaltningsområde som direktivet förutsätter. Arbetsgruppen skulle också utreda om den ovan nämnda allmänna lagstiftningen kan tillämpas på sådan verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för direktivet om dataskydd i brottmål och dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, men där det är motiverat att samordna lagstiftningen med annan lagstiftning som gäller säkerhetsmyndigheterna.

Arbetsgruppens förslag skulle ha formen av en regeringsproposition. Arbetsgruppens mandatperiod var 16.1–29.9.2017.

Arbetsgruppen föreslår att det stiftas en ny lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Lagen ska vara en allmän lag och i speciallagstiftningen kan föreskrivas om avvikelser från den.

Lagen ska tillämpas på behandling av personuppgifter hos polisen, åklagarna, domstolarna, Tullen, gränsbevakningsmyndigheterna och andra behöriga myndigheter när det är fråga om att förebygga, förhindra, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning, lagföra brott, behandla brottmål i domstol, verkställa straffrättsliga påföljder eller skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten. Arbetsgruppen föreslår dessutom att lagen ska tillämpas också när Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och polisen behandlar personuppgifter i samband med upprätthållande av den nationella säkerheten. Till denna del är det fråga om en nationell lösning, eftersom direktivet och den allmänna dataskyddsförordningen inte blir tillämpliga i dessa fall.

Arbetsgruppen föreslår också vissa ändringar i lagstiftningen om justitieministeriets förvaltningsområde som har att göra med det nationella genomförandet av direktivet.  Dessa ändringar har beretts under ledning av de medlemmar i arbetsgruppen som är anställda hos justitieministeriet. Det är möjligt att denna lagstiftning till vissa delar måste bedömas på nytt utifrån direktivet, när lagstiftningens överensstämmelse den allmänna dataskyddsförordningen bedöms vid en senare tidpunkt.

Arbetsgruppen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft den 6 maj 2018.

Arbetsgruppens betänkande publicerades den 6 november 2017.
 
Länkar:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast den 4 december 2017.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Också andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.

Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som finns i denna begäran om yttrande. För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av Timo Makkonen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50230 och Tanja Jaatinen, specialsakkunnig, tfn 02951 50056 (fornamn.efternamn@om.fi)
 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin ulosottovirasto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Kansallisarkisto    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskusrikospoliisi    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Ämnesord

Tietosuoja

työryhmät

tietosuojadirektiivi

dataskydd

arbetsgrupper

dataskyddsdirektivet