Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - STM122:00/2019 Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen och om därtill hörande förslag till ändring av förordningar 

STM122:00/2019 Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen och om därtill hörande förslag till ändring av förordningar 

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM122:00/2019

Svarstiden gick ut: 27.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen samt om de förslagen till ändring av förordningar.  
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande i ärendet. 

Vi ber er observera att den finskspråkiga begäran om utlåtande med bifogade material har publicerats separat i utlåtande.fi-tjänsten den 22 oktober 2020.
Bakgrund
Propositionen har beretts genom tjänstemannaberedning vid social- och hälsovårdsministeriet. I regeringspropositionen föreslås det flera ändringar i läkemedelslagen (395/1987) som gäller apotekssystemet. Dessutom föreslås det ändringar i prisregleringen av egenvårdsläkemedel och nya bestämmelser som gäller begränsade läkemedelsförråd i gemensamt bruk vid enheter för serviceboende inom socialvården. I läkemedelslagen görs också vissa ändringar av bestämmelser som följer av EU-rätten. Regeringspropositionen grundar sig på två regeringspropositioner (RP 99/2018 rd och RP 295/2018 rd) som förföll i riksdagen och som bereds på nytt för behandling i riksdagen. Utkastet skiljer sig till vissa delar från de regeringspropositioner som förföll under den föregående regeringsperioden. 
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är fyra veckor. Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 27 november 2020. Endast utlåtanden som lämnats in inom utsatt tid beaktas. Med avvikelse från det som tidigare meddelats publiceras förordningspromemoriorna inte separat på svenska. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er att använda referensen STM122:00/2019 i utlåtandet. Vi ber er lämna ert utlåtande på finska eller svenska via tjänsten utlåtande.fi på adressen 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=929a9f75-cd41-4f14-b70a-6f4621628ae1&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f

Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna).

Begäran om utlåtande och materialet finns också på adressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande 
Vi ber er observera att den finskspråkiga begäran om utlåtande med bifogade material har publicerats separat i utlåtande.fi-tjänsten den 22 oktober 2020.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, tuija.metsavainio@stm.fi, tfn 029 516 3449, Elina Asola, specialsakkunnig, elina.asola@stm.fi, tfn 029 516 3437 och Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, ulla.narhi@stm.fi, tfn 029 516 3619.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akavan Sairaanhoitajat ry ja Taja ry    
Duodecim    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan keskussairaala    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki terveyskeskus    
Helsingin yliopisto    
HUS Apteekki    
HYKS, Jorvin sairaala    
HYKS, Peijaksen sairaala    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun keskussairaala    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA    
Kansaneläkelaitos (Kela)    
Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen keskussairaala    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Knut Lönnroth    
Kuluttajaliitto    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin keskussairaala    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan keskussairaala    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Magnum Medical    
Oriola    
Orion Oyj    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan keskussairaala    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Potilasliitto    
Päijät-Hämeen keskussairaala    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan keskussairaala    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Savonlinnan keskussairaala    
Seinäjoen keskussairaala    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkerinnakkaistuojien yhdistys SLRTY ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto ry    
Tamro    
Tehy ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Vaasan keskussairaala    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands regeringen