Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta

Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27450/2022

Svarstiden gick ut: 16.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär ert utlåtande om utkastet till finansministeriets förordning om prodution av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster senast den 16.6.2023.
 
Bakgrund
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten) trädde i kraft den 23.6.2023. Den tillämpas från och med den 24.9.2023. Dataförvaltningsakten förutsätter att varje medlemsstat utser ett eller flera behöriga organ för att bistå de offentliga myndigheter som beviljar eller vägrar tillgång till skyddad data för vidareutnyttjande (artikel 7) och att medlemsstaterna inrättar ett nytt organ eller utser ett befintligt organ som gemensam informationspunkt (artikel 8). Förslaget till finansministeriets förordning är avsedd att verkställa dataförvaltningsakten till denna del.
Målsättningar
Enligt förslaget tilldelas statistikcentralen uppgifterna enligt artikel 7 i dataförvaltningsakten och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppgifterna enligt artikel 8 i dataförvaltningsakten. Förslaget inverkat inte på uppgifter enligt annan lagstiftning, utan är avsedd att komplettera Finlands lagstiftning i enlighet med vad dataförvaltningsakten förutsätter.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32022R0868 - Datanhallinta-asetus (EU) 2022/868 Dataförvaltningsakten (EU) 2022/868

Bilagor:

Perutelumuistio_asetus_LUONNOS_lop.pdf - Perustelumuistio

VM_asetus tukipalveluista_LUONNOS.pdf - Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta.

FM_förordning om stödtjänster_UTKAST.pdf - Utkast till finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.

Tidtabell
Skriftliga utlåtanden begärs via lausuntopalvelu.fi senast den 16.6.2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtanden kan lämnas också av andra än de som nämns i sändlistan. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
 
Beredare
Lagstiftningsråd Viveca Still, viveca.still(at)gov.fi, p. +358 295 530 558
Sändlista:
1001 Lakes    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
DataSpace Europe Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
DigiFinland Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etla - Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
FiCom ry    
Fimea, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Findata - Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen    
Fintraffic    
Helsingin kaupunki    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
KEHA-keskus    
KELA    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
MyData Global    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus PRH    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruokavirasto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
TUKES    
Tulli    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion talouden tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtori    
Valvira    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut

EU:n datanhallinta-asetus