Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö

Sakkomenettelyn laajentamista koskeva työryhmän mietintö

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 4/41/2016

Svarstiden gick ut: 3.2.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman (29.5.2015) mukaan hallituskaudella mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Ohjelman mukaan alioikeuksista siirretään summaariseen menettelyyn rikosasiat, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Oikeusministeriö asetti 8.6.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista ja valmistella sitä koskevat säännösehdotukset.

Työryhmä ehdottaa, että sakkomenettelyn soveltamisala laajennetaan rikoksiin, joista säädetty rangaistus on enintään 1 v 6 kk vankeutta. Lisäksi soveltamisalaan ehdotetaan lisättäväksi eräitä rikoksia, joista säädetty ankarin rangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Sakkomenettelyn edellytykseksi säädettyä epäillyn suostumusta kevennettäisiin siten, että tunnustamista ja seuraamuksen hyväksymistä koskevista suostumuksen osatekijöistä luovuttaisiin. Samalla parannettaisiin epäillyn oikeusturvaa laajentamalla muutoksenhakuperusteita. Toimivalta ajokiellon määräämiseen ehdotetaan siirrettäväksi tuomioistuimilta poliisille ja ajokieltomenettelyä yksinkertaistettaisiin.

Linkit
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 3.2.2017.
 
Svarsanvisningar för mottagare

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. Mietintö on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016 ja se on saatavissa osoitteesta http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1480502373049.html.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti (Yleistä, Sakkomenettelyn soveltamisalan laajentaminen, Epäillyn suostumus, Muutoksenhaku sakkomenettelyssä, Ajokielto, Esityksen vaikutukset ja voimaantulo, Muut seikat).

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165, sähköpostiosoite ville.hinkkanen@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Sändlista:
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto    
Autoliitto ry    
emeritusprofessori Pekka Viljanen/Turun yliopisto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin poliisilaitos / Liikenneturvallisuuskeskus    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Lapin poliisilaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto ry    
Metsähallitus    
Oikeusministeriö/oikeushallinto-osasto    
Oikeusministeriö/tietohallintoyksikkö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun poliisilaitos    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Rajaturvallisuusunioni ry    
rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen/Itä-Suomen yliopisto    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry - Finlands Transport och Logistik SKAL rf    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltrafikförbund r.y.    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry - Finlands Polisorganisationers Förbund rf    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Taksiliitto r.y.    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Tulliliitto ry    
Tullivirkamiesliitto ry    
valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen/Turun yliopisto    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

rikosprosessi

sakko

ajo-oikeus

sakkomenettely