Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen om elektrifieringsstöd riktat till den energiintensiva industrin

Regeringens proposition till riksdagen om elektrifieringsstöd riktat till den energiintensiva industrin

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/506/2021

Svarstiden gick ut: 5.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet har färdigställt ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om elektrifieringsstöd riktat till den energiintensiva industrin. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen hösten 2021.
Bakgrund
EU:s utsläppshandelssystem orsakar indirekta kostnader när utsläppshandeln flyttas över till priset på elförbrukning. De här kostnaderna är särskilt betydande i exportintensiva industrisektorer som använder mycket elektricitet, och det är möjligt att kostnaderna orsakar koldioxidläckage i dessa sektorer. Koldioxidläckage innebär att de globala klimatutsläppen ökar när produktionen flyttar till länder utanför Europeiska unionen där det saknas motsvarande klimatutsläppsbestämmelser som orsakar kostnader. Enligt utsläppshandelsdirektivet 2003/87/EG ska indirekta kostnader som orsakas av utsläppshandeln ersättas genom ekonomiska åtgärder som tas i bruk nationellt. När kostnaderna ersätts tillämpas bestämmelserna om statligt stöd.
 
Statsminister Marins regering har fattat beslut om att ta i bruk elektrifieringsstödet för energiintensiva företag. Elektrifieringsstödet bereds för åren 2021–2025 och det bereds som ett stöd i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för statligt stöd i utsläppshandeln. Användningen av stödet är förenat med villkor som de verksamhetsutövare som får stöd ska iaktta. Stödet uppmuntrar företag att mera effektivt övergå till en koldioxidneutral produktion, till elektrifiering av energiintensiva företag och beaktar kostnadskonkurrenskraften.
 
Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.
 
Målsättningar
Syftet med lagen är att ersätta de indirekta kostnader som utsläppshandeln medför för de sektorer som anges i lagen. Storleken på det stödet bestäms bland annat utifrån priset på utsläppsrätterna och verksamhetsutövarens elförbrukning eller produktionsvolym.
 
Ett annat viktigt syfte med lagen är att få verksamhetsutövarna att utveckla sin industriella produktion så att den blir mer koldioxidneutral.
 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.
Länkar:

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM004:00/2021 - Arbets- och näringsministeriets projektsida TEM004:00/2021

Bilagor:

Hallituksen esitys sähköistämistukilaiksi 23.6.2021.docx - Asetusluonnos 23.6.2021

Regeringens proposition 23.6.2021.docx - Utkast till proposition på svenska 23.6.2021 (delvis översatt) Det svenskspråkiga utkastet till lag publiceras på www.utlåtande.fi efter att översättningen blivit färdig.

Tidtabell
Uttalandena ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 5 augusti 2021. Tidsfristen för remissutlåtandena beror på tidsplanen för behandlingen av budgetpropositionen. På grund av tidsplanen förhåller sig ministeriet restriktivt till eventuell begäran om mer tid.
Svarsanvisningar för mottagare
Arbets- och näringsministeriet ger er möjlighet att ge ett utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.
 
Lämna in ert utlåtande genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Preciseringar av vem som ger mer information och när

Mer information 2.-15.7.2021 under perioden ger:
Juhani Tirkkonen, industriråd,
tfn 0295 062 140, e-post: juhani.tirkkonen@tem.fi

Mer information under perioden 27.7.-5.8.2021 ger:
Anna-Maija Sinnemaa, specialsakkunnig,
tfn 0295 047 303, e-post: anna-maija.sinnemaa@tem.fi
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ilmastopaneeli    
Kemianteollisuus ry (sis. Nahkavaatteet)    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Sitra    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tukes/Finas-akreditointipalvelu    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö