Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om yttrande om betänkandet från en arbetsgrupp som utrett de högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning

Begäran om yttrande om betänkandet från en arbetsgrupp som utrett de högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5035/2018

Svarstiden gick ut: 17.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert yttrande om betänkandet från en arbetsgrupp som utrett de högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:24).

Justitieministeriet tillsatte den 25 september 2018 en arbetsgrupp för att utreda och bedöma nuläget, utvecklingsbehoven och utvecklingsmöjligheterna i fråga om uppgiftsfördelningen mellan riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet samt lägga fram förslag till riktlinjer utifrån bedömningen. Uppgiften var att inom ramen för grundlagen bedöma möjligheterna att utveckla arbetsfördelningen och samarbetet.
Bakgrund
Arbetsgruppens mandatperiod var 1.10.2018−28.2.2019. Mandatperioden förlängdes genom justitieministeriets beslut till den 30 april 2019.

Ordförande för arbetsgruppen var rättsrådet (pens.) Ilkka Rautio. Medlemmar i arbetsgruppen var justitiekanslern i statsrådet Tuomas Pöysti, riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen och utskottsrådet Sami Manninen. Permanent sakkunnig i arbetsgruppen var professor Tuomas Ojanen.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-762-5 - Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:24.

Tidtabell

Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande senast tisdagen den 17 september 2019.

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtandena lämnar ni in genom att senast den 17 september 2019 svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post.

Också andra än de som begäran om utlåtande har skickats till får komma med ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Beredare

Ytterligare information ger:

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd, e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi, tfn 02951 50396
Tuula Majuri, enhetschef, lagstiftningsdirektör, e-post: fornamn.efternamn(at)om.fi, tfn 02951 50280

Ytterligare information om andvändningen av utltåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi

    

Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto    
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Juridiska Föreningen i Finland rf    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keskusrikospoliisi    
Kieliasiain neuvottelukunta    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pakolaisneuvonta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Syyttäjälaitos    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vakuutuskeskus    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön Keskusliitto ry    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

laillisuusvalvonta

eduskunnan oikeusasiamies

valtioneuvoston oikeuskansleri