Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/33905/2021

Svarstiden gick ut: 20.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Lausuntoja pyydetään 20.2.2022 mennessä.
 
Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia siten, että TE-toimisto voisi tarjota yritykselle valmennusta työntekijän palkkaamisessa ja työnantajavalmiuksien kehittämisessä. Valmennus olisi siihen osallistuvalle yritykselle maksutonta. Valtion rahoittama palvelun hinta katsottaisiin yrityksen de minimis -tueksi. 
Bakgrund

Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto ovat koordinoineet Työllistä taidolla -palvelua ja sen edeltäjää Yrittäjästä työnantajaksi -pilottia vuosina 2017–2021.  Palvelujen tavoitteena on ollut neuvoa yksin- ja mikroyrittäjiä rekrytointiin, työvoiman hankkimiseen ja työnantajana toimimiseen liittyvissä asioissa.
 
Palvelussa on tunnistettu mahdollisia haasteita valtiontukisääntöjen näkökulmasta. Palvelu on tulkittu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 1 §:n mukaiseksi tieto- ja neuvontapalveluksi, jota ei katsota Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdan mukaiseksi valtiontueksi. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukineuvottelukunnalta pyytämän lausunnon mukaan Työllistä taidolla -palvelu täyttää SEUT:n 107 artiklan 1 kohdan mukaiset valtiontuen kriteerit. Jotta palvelun tarjoamista voitaisiin jatkaa, tulisi sen säädösperustaa muuttaa valtiontukisääntelyn edellyttämällä tavalla.
 
Ehdotuksella mahdollistettaisiin TE-toimistojen tarjoama valmennus yritysasiakkaille ja Työllistä taidolla -palvelun jatkaminen. Ehdotus mahdollistaisi myös muiden rekrytointi- ja työnantajavalmiuksien kehittämiseen tähtäävien valmennusten tarjoamisen yrityksille.

Målsättningar

Esityksen tavoitteena on madaltaa yksinyrittäjien ja mikroyritysten rekrytointikynnystä. Lisäksi esityksen tavoitteena on tukea yritysten kasvua ja lisätä työnantajayritysten määrää.

Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 20.2.2022.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimitta ministeriölle lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
Asiantuntija Anna Aaltonen, anna.aaltonen(at)gov.fi, puh. 029 504 7097
Neuvotteleva virkamies Tiina Oinonen, tiina.oinonen(at)gov.fi, 050 396 0189 
 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kuntatyönantajat KT    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto