Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift om anmälningar om allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet, betal-tv-verksamhet och videodelningsplattformstjänst

Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö määräysluonnoksesta yleistä teletoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalvelulua, maksutelevisiopalvelua ja videonjakoalustapalvelua koskevista ilmoituksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/252564/03.04.05.00/2021

Svarstiden gick ut: 3.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta yleistä teletoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalvelulua, maksutelevisiopalvelua ja videonjakoalustapalvelua koskevista ilmoituksista TRAFICOM/252564/03.04.05.00/2021 69/2021 M
Tausta
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 4 § sisältää säännökset toiminnan harjoittamista koskevista ilmoitusvelvollisuuksista. Säännöksen 1 momentin mukaan toiminnan harjoittajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä sähköisesti ilmoitus Liikenne- ja viestintävirastolle. Ilmoitus tulee tehdä 1) yleisestä teletoiminnasta (teletoimintailmoitus); 2) muusta kuin toimiluvanvaraisesta televisiotoiminnasta, jos palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen (ohjelmistotoimintailmoitus); 3) tilausohjelmapalvelun tarjoamisesta, jos palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen (tilausohjelmapalveluilmoitus); 4) jos toiminnan harjoittaja tarjoaa maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa lineaarista maksutelevisiopalvelua käyttäen suojauksen purkujärjestelmää (maksutelevisiopalveluilmoitus) ja 5) videonjakoalustapalvelun tarjoamisesta, jos palvelun toiminnan harjoittaja on sijoittautunut Suomeen (videonjakoalustapalveluilmoitus).

Vuoden 2021 alusta voimaan tulleen lain muutoksen myötä ilmoitusvelvollisuuden piiri laajeni  videonjakoalustapalvelun tarjoajiin, minkä vuoksi myös määräyksen soveltamisala laajeni vastaavasti.  Määräyksellä kumotaan Viestintäviraston 10.12.2014 antama määräys 69/2014 M yleistä teletoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalveluja ja maksutelevisiopalveluja koskevista ilmoituksista. Määräys uudistetaan vastamaan lain ja sen taustalla olevien direktiivien vaatimuksia. 
Tavoitteet
Ilmoitusvelvollisuuksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että Liikenne- ja viestintävirastolla on sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin perustuvien ohjaus-  valvonta- ja tiedonantotehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat tiedot toiminnan harjoittajista. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnonantajia pyydetään antamaan lausuntonsa 3.8.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassapidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassapidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteeseen Traficon, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/252564/03.04.05.00/2021. 
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, p. 0295390467, paivi-maria.virta(at)traficom.fi
Jakelu:
Traficom