Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18750/2022-SM-11

Svarstiden gick ut: 8.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sisäministeriö pyytää lausuntoa vastaanottolakia koskevilta osin luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta. Esityksen kotoutumisen edistämisestä annettua lakia koskevista osioista on lähetetty työ- ja elinkeinoministeriön toimesta erillinen lausuntopyyntö.

Esityksellä selkeytettäisiin tulkintaa siitä, milloin oikeus vastaanottopalveluihin päättyy tilanteessa, jossa tilapäistä suojelua saava saa kotikuntalaissa tarkoitetun kotikunnan. Esityksen mukaan tilapäistä suojelua saavalle, jolle on myönnetty kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, voitaisiin antaa vastaanottopalveluja kohtuullinen aika. Muotoilu vastaa vastaanottopalveluiden lakkaamista tilanteessa, jossa kansainvälistä suojelua saava saa jatkuvan oleskeluluvan.
 
Valitettavasti lausuntokierrokselle ei voida myöntää lisäaikaa, sillä vastaanottolakia koskeva muutos sisältyy esitykseen, jolla muutetaan kotoutumisen edistämisestä annettua lakia. Tällä muutoksella on budjettivaikutuksia, minkä vuoksi esitys on annettava eduskunnalle 2022.
Bakgrund
Tilapäistä suojelua saavien toimeentulo ja huolenpito turvataan lähtökohtaisesti vastaanottolain nojalla vastaanottojärjestelmän toimesta, koska tilapäisellä oleskeluluvalla oleskelevina he eivät pääsääntöisesti saa kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa. Tilapäistä suojelua saava täyttää kotikuntalain edellytykset kotikunnan myöntämiselle viimeistään siinä vaiheessa, kun hänen tilapäisten oleskelulupiensa kesto ylittää yhden vuoden ja hänen voidaan katsoa asuvan Suomessa vakinaisesti vuoden asumisajan täytyttyä.

Jos tilapäistä suojelua saavalle myönnetään kotikunta ja hänet katsotaan Suomessa vakinaisesti asuvaksi, hän saa oikeuden tiettyihin huolenpidon ja toimeentulon turvaamiseen liittyviin palveluihin, jotka ovat päällekkäisiä vastaanottopalveluiden kanssa. Vastaanottolain tarkoitus ei ole turvata sellaisen henkilön perustuslain mukaista toimeentuloa ja huolenpitoa, joka saa sen muusta järjestelmästä, esimerkiksi kotikunnan ja vakinaisen asumisen perusteella. Vastaanottolaissa ei kuitenkaan säädetä vastaanottopalveluiden päättymisestä tilanteessa, jossa tilapäistä suojelua saava saa kotikunnan ja oikeuden vakinaiseen asumiseen perustuviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaan. Vastaanottolakia esitetään täsmennettäväksi näiltä osin.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on selkeyttää sääntelyä koskien tilapäistä suojelua saavan vastaanottopalveluiden lakkaamista tilanteessa, jossa hänelle on myönnetty kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja hän on siten saanut oikeuden vakinaiseen asumiseen perustuviin, vastaanottopalveluiden kanssa päällekkäisiin palveluihin.
Linkit
Liitteet:

HE luonnos tilapäinen suojelu vastaanottolaki 140722.pdf - HE luonnos vastaanottolakia koskevin osin

propositionens huvudsakliga innehål och lagförslag.pdf - Propositionens huvudsakliga innehål och lagförslag

Tidtabell
Lausuntokierros 14.7.-5.8.2022
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydetään ainoastaan esityksen vastaanottolakia koskevista osista. Kotoutumislakia koskevin osin lausunto pyydetään työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.

VAHVA-asiakirjahallintajärjestelmän käyttäjien tulee viedä lausunto VAHVA:ssa asiaan VN/18750/2022.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Marja Avonius, marja.avonius(at)govsec.fi, puh. 029 548 8668
Maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter, sanna.sutter(at)govsec.fi, puh.  029 548 8200
Sändlista:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
AEL-Amiedu Oy    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aikuislukioliitto ry    
Ajatuspaja Round Table Initiative – konfliktinratkaisu ja sovittelu ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisen yhdistys AMKE ry    
Arbis    
Arffman    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Business Finland    
Careeria Oy    
Cultura-säätiö    
Daisy Ladies ry    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Diakonissalaitoksen säätiö    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EHJÄ ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry    
Espoo    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Savon TE-toimisto    
ETMU ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno)    
Familia ry    
Forssan kaupunki    
Föreningen Luckan rf    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seurakunta    
Helsingin vastaanottokeskus, Metsälän    
Helsingin yliopisto    
Helsinki, Punavuori    
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL ry    
HUS keskuskirjaamo    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan vastaanottokeskus    
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iisalmen kaupunki    
International Organization for Migration IOM    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
IWWOF - International Working Women of Finland ry    
Joensuun kaupunki    
Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän vastaanottokeskus    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto/Soveltavan kielentutkimuksen keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kajaanin vastaanottokeskus    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kela    
Kemin kaupunki    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä    
Keskuskauppakamari    
KIDE-säätiö    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kivenlahden perheryhmäkoti    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kotkan vastaanottokeskus    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin vastaanottokeskus    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
KUUMA-seutu liikelaitos, yhteistyöjohtaja A. Kuusela    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Lahden kaupunki    
Lahden vastaanottokeskus    
Lapin TE-toimisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappia-koulutus Oy    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lohjan kaupunki    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mariehamns stad    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Miessakit ry    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin vastaanottokeskus    
Monaliiku-Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry    
Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto    
Monik ry    
Monika-Naiset liitto ry    
MTK    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
Nuorisotutkimusseura ry    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun vastaanottokeskus    
Oulun yliopisto    
Oulunkaari    
Oulunkaari    
Pakolaisneuvonta ry    
Pakolaisnuorten tuki ry    
Palkansaajiien tutkimuslaitos    
Paraisten kaupunki    
Paremmin Yhdessä ry    
Pelastakaa lapset ry    
Pellervon taloustutkimus PTT ry    
Perheryhmäkoti Satakieli    
Pietarsaaren kaupunki    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry /monikulttuurisuustyö    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Pudasjärven kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusliitto ry    
Robert Huberin tien vastaanottokeskus    
Rovaniemen kaupunki    
SAK    
Sataedu Oy    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan TE-toimisto    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Siirtolaisuusinstituutti    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sivistystyönantajat ry, Sivista, johtava elinkeinopol. as.tuntija    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Spring House Oy    
Springhouse/Kivisik    
Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ry    
Suomen evlut kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kurdiyhdistysten liitto Kurdiliitto ry    
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry FIMU ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto Ry    
Suomen somalialaisten liitto ry    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK)    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto FARO    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska.fi    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuglas-seura ry    
Tukikeskus Hilma    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry    
Turun aikuiskoulutuskeskus    
Turun kaupunki    
Turun vastaanottokeskus    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry    
UNHCR Tukholman toimisto (Jessica Möttö)    
USKOT-foorumi ry    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan aikuisopisto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väestöliitto ry    
Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteiset Lapsemme ry    
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, toiminnan joht.    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Asiasanat

maahanmuutto

vastaanotto

tilapäinen suojelu