Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22687/2022

Svarstiden gick ut: 19.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Puolustusministeriö asetti 5.9.2022 lakihankkeen, jonka tehtävänä on valmistella luonnos hallituksen esityksestä laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. Muutosehdotukset ovat teknisluonteisia ja liittyvät uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä jo voimaan tulleeseen perhevapaauudistukseen.
Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 42, mistä syystä valmistelluista pykälämuutoksista pyydetään lausuntoja 19.9. mennessä. Muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2023.
Målsättningar
Ehdotettujen muutosten tavoitteena on tehdä asevelvollisuuslakiin teknisluonteiset muutokset vastamaan erityisesti terminologian osalta uutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallia sekä perhevapaauudistusta.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 19.9.2022 klo 16.00.
Esityksen pääasiallisen sisällön ja pykälien ruotsinkieliset käännökset lisätään lausuntopalveluun niiden valmistuttua. 
Svarsanvisningar för mottagare
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne asevelvollisuuslain muutosehdotuksista. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

VAHVA- ministeriöitä pyydetään viemään lausunto VAHVAAN asialle VN/22687/2022.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse puolustusministeriön kirjaamoon (kirjaamo.plm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/22687/2022.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Beredare
Lisätietoja asevelvollisuuslain muutoksesta antaa puolustusministeriössä hallitussihteeri Satu Ylikorpietunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 514 0075.
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Kansaneläkelaitos    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kutsunta-asiain keskuslautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Ympäristöministeriö