Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13803/2022

Svarstiden gick ut: 5.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

I propositionen föreslås det att den särskilda jämkningsperiod som utgör grunden för jämkningen av arbetslöshetsförmåner slopas.
 
Till lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska fogas en bestämmelse om en särskild bedömning av arbetstiden. Rätten till jämkad arbetslöshetsförmån ska fortfarande alltid förutsätta att arbetet utförs på deltid.
 
I lagen föreslås också förtydligande ändringar i anknytning till den jämkning som görs enligt utbetalningsprincipen.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska utkomstskyddet för arbetslösa ändras bland annat genom att fortsätta utveckla den jämkade arbetslöshetsdagpenningen och då beakta möjligheterna att underlätta deltagande i arbete och det föränderliga arbetslivet.  
 
Enligt regeringsprogrammet är det väsentliga vid reformerandet av den sociala tryggheten att garantera social rättvisa och en försörjning för människor som ställs inför sociala risker. Målet är att förbättra systemets tillförlitlighet, omfattning och begriplighet. Enligt regeringsprogrammet ska detta mål främjas genom att ändra det jämkade utkomstskyddet för arbetslösa så att de som är utanför arbetstidsövervakningen inte hamnar utanför jämkningen och då det gäller arbetstiden så, att en arbetstagare vars arbetsrytm varierar från månad till månad behandlas jämlikt. Syftet med reformen är att ersätta ekonomiska förluster till följd av arbetslöshet, inte att trygga inkomstnivån.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att främja partiell sysselsättning och mottagande av kortvarigt arbete och att förtydliga den jämkning av arbetslöshetsförmånen som görs enligt utbetalningsprincipen.
 
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Utlåtandet ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet senast den 5 augusti 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena lämnas in i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen Utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal.


 
Beredare
Mer information fås av:

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 02951 63004, e-post: fornamn.efternamn.stm@gov.fi (16.6.-23.6.)
Eeva Vartio, regeringssekreterare, tfn 02951 63122, e-post: fornamn.efternamn.stm@gov.fi (27.6.-12.7.)
Joni Rehunen, specialsakkunig, tfn 02951 63435, e-post: fornamn.efternamn.stm@gov.fi (13.7.-5.8.)
Sändlista:
Akava    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Finanssivalvonta    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

työttömyysturva

soviteltu työttömyysetuus