Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvien pöytäkirjojen hyväksyminen; luonnos hallituksen esitykseksi

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvien pöytäkirjojen hyväksyminen; luonnos hallituksen esitykseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: UM010:00/2019

Svarstiden gick ut: 23.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta.

Pöytäkirjat eivät edellytä lainsäädäntömuutoksia. Esitykseen sisältyy lakiehdotukset vuoden 2005 muutospöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Suomen toimivaltaisesta viranomaisesta. 
 
Målsättningar
Vuoden 2005 pöytäkirjoilla yleissopimukseen ja alkuperäiseen pöytäkirjaan tehtyjen muutosten on tarkoitus vahvistaa merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien terrorististen tekojen ennaltaehkäisyä.  Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva yleissopimus ja siihen liittyvä mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva pöytäkirja hyväksyttiin vuonna 1988. Vuonna 2002 aloitettujen yleissopimuksen ja pöytäkirjan uudistamista koskevien neuvottelujen lopputuloksena hyväksytyillä muutoksilla yleissopimukseen lisättiin uusia rikosmääritelmiä, joiden johdosta yleissopimus koskee itse aluksen turvallisuuteen kohdistuvien tekojen lisäksi myös alukselta muualle suuntautuvia tekoja. Tällaisia yleissopimukseen lisättyjä terrorismirikoksia ovat räjähteen, radioaktiivisen aineen tai joukkotuhoaseen käyttäminen alusta vastaan, öljyn, nestekaasun tai muun vaarallisen tai haitallisen aineen päästäminen alukselta, aluksen käyttäminen aseena sekä uhkaus toteuttaa jokin näistä teoista. Keskeisiä muutoksia ovat edelleen biologisten, kemiallisten ja ydinaseiden kuljetuksen samoin kuin ydinsulkusopimuksen vastaisen ydinaineen kuljetuksen ja joukkotuhoaseiden valmistukseen tarvittavien kaksikäyttötuotteiden kuljetuksen kriminalisoiminen. Myös terroristisessa tarkoituksessa tapahtuva räjähteiden ja radioaktiivisen aineen kuljetus aluksessa tulee rangaistavaksi. Samalla mahdollistetaan yleissopimuksen tarkoittamista rikoksista epäillyn aluksen pysäyttäminen ja tarkastaminen aavalla merellä lippuvaltion suostumuksella. Kiinteitä lauttoja koskevaan pöytäkirjaan tehdyt muutokset noudattavat yleissopimukseen tehtyjä muutoksia soveltuvin osin.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 23.9.2019 mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja virpi.laukkanen@formin.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Relevantteja tahoja pyydetään lausunnossaan erityisesti kiinnittämään huomiota eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta koskevaan jaksoon sisältyvään arvioon toimivallan jaosta EU:n ja jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi kannanottoa toivotaan siitä, tulisiko Suomen hyväksymisasiakirjaa tallettaessaan antaa julistus rikoksentekijän läheistä koskevien rikoslain poikkeussäännösten soveltamisesta merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan 3 b artiklan mukaisiin rikoksentekijän kuljettamista tarkoittaviin tekoihin.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Virpi Laukkanen (s-posti: virpi.laukkanen@formin.fi).
Sändlista:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Traficom    
Tullihallitus    
valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö