Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelsen mellan Finland och Namibia om familjemedlemmar och makar

Utkast till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelsen mellan Finland och Namibia om familjemedlemmar och makar

Diarienummer för begäran om utlåtande: PC0TQ3UY-53

Svarstiden gick ut: 25.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet begär ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer.

 

Målsättningar
Syftet med överenskommelsen med Namibia om familjemedlemmar och makar är att möjliggöra förvärvsarbete för familjemedlemmar till personalen vid diplomatiska eller konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer i landet i fråga utan att de ska behöva avstå från sin diplomatstatus i de fall då detta enligt den mottagande statens praxis annars är en förutsättning för förvärvsarbete. På motsvarande sätt garanterar Finland förutsättningarna för förvärvsarbete i Finland för detta landets makar och familjemedlemmar i motsvarande position.   

Utkastet till regeringsproposition har beretts vid utrikesministeriet.


 
Bilagor:
Tidtabell
Utrikesministeriet ber er lämna ert utlåtande senast den 25 januari 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna in utlåtandet antingen via www.utlåtande.fi eller per e-post till utrikesministeriet (kirjaamo.um@formin.fi och katja.fokin@formin.fi).

Alla remissvar är offentliga och publiceras på webbplatsen www.utlåtande.fi.
Beredare
Närmare upplysningar ger lagstiftningsråd Katja Fokin, enheten för EU- och traktaträtt, tfn. 0295 351 176, e-post katja.fokin@formin.fi.
Sändlista:
Maahanmuuttovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ämnesord

valtiosopimus

namibia

diplomaattiset erioikeudet

perhe- ja puolisosopimukset

ansiotyö