Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av social- och hälsovårdsreformen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av social- och hälsovårdsreformen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20323/2020

Svarstiden gick ut: 26.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och finansministeriet bereder förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 241/2020 rd). De ovannämnda ministerierna begär att de instanser som nämns i sändlistan lämnar utlåtande om det bifogade utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande i ärendet.
Bakgrund
Statsminister Marins regering lämnade den 8 december 2020 en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 241/2020 rd). I den propositionen föreslås det att det stiftas lagar som är centrala med tanke på inrättandet av en ny förvaltningsnivå, dvs. välfärdsområden, och dess verksamhet. Dessa är lagen om välfärdsområden, lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om ordnande av räddningsväsendet, lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och en gemensam lag om införande av dessa, lagen om välfärdsområdenas finansiering samt förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas statsandelar, skattelagstiftningen, lagstiftningen om välfärdsområdets personal samt vissa lagar som gäller den allmänna förvaltningen.

Lagstiftningen inom förvaltningsområdet för de ministerier som deltar i beredningen av propositionen behöver uppdateras så att den motsvarar den ovannämnda nya lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och av räddningsväsendet.
Målsättningar
I det utkast till regeringsproposition som begäran om utlåtande gäller föreslås det att det i lagstiftningen inom olika ministeriers förvaltningsområde görs tekniska ändringar till följd av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av social- och hälsovården och av räddningsväsendet. Dessutom kompletteras informationsledningen innehållsmässigt när det gäller särlösningen för Nyland. Genom dessa ändringar uppdateras lagstiftningen inom olika förvaltningsområden så att den motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret. Syftet med propositionen är inte att ingripa i lagstiftningens innehåll, med undantag för den ovan beskrivna kompletteringen när det gäller särlösningen för Nyland.
Bilagor:

Esitysluonnos FI.pdf - Hallituksen esitysluonnos FI

Esitysluonnos SV.pdf - Hallituksen esitysluonnos SV

Tidtabell
Lämna ert utlåtande senast den 26 februari 2021 kl. 16.00. Utlåtandena är offentliga. När det görs ett sammandrag av utlåtandena beaktas endast de utlåtanden som har kommit in inom utsatt tid.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtande lämnas via webbplatsen utlåtande.fi.

Den som lämnar utlåtande har möjlighet att ge fritt formulerade kommentarer och att lägga fram specificerade förslag till författningsändringar i fråga om de tekniska ändringar som föreslås i propositionen och när det gäller kompletteringen av särlösningen för Nyland.
Begäran om utlåtande kan besvaras på finska eller svenska.
Alternativt kan den som lämnar utlåtande svara endast genom att välja alternativet ”Den som lämnar utlåtande har inget särskilt att yttra om utkastet till proposition”.
De utlåtanden som lämnats kommer att beaktas när regeringens proposition färdigställs. Utlåtandena är offentliga.

Skriftliga utlåtanden kan också sändas elektroniskt till kirjaamo@stm.fi. Ange diarienummer VN/20323/2020 i följebrevet.

Dessutom kan utlåtanden sändas per post till följande adress:
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Beredare
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande fås av
Maria Huttunen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 163 717
 
Tekniska frågor om begäran om utlåtande kan ställas till
Märta Lehtonen, projektsekreterare, social - och hälsovårdsministeriet
fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 163 207
 
Saija Tyyskä, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 163 179
 
Sonja Jantunen, planerare, social- och hälsovårdsministeriet
fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 163 366

Ministeriernas kontaktpersoner

Maria Huttunen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 163 717
 
Ilpo Helismaa, regeringsråd, inrikesministeriet
fornamn.efternamn@intermin.fi, tfn 0295 488 422
 
Susanna Siitonen, lagstiftningsdirektör, justitieministeriet
fornamn.efternamn@om.fi, tfn 0295 150 083
 
Joni Hiitola, regeringsråd, undervisnings- och kulturministeriet
fornamn.efternamn@minedu.fi 0295 330 108
 
Pauliina Kanerva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet
fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 0295 060 160
 
Johanna Wallius, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 162 244
 
Jouko Narikka, budgetråd, finansministeriet
fornamn.efternamn@vm.fi, tfn 0295 530 017
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Akava    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Alueiden pelastustoimet Etelä-Karjala    
Alueiden pelastustoimet Oulu-Koillismaa    
Alueiden pelastustoimet Pohjois-Karjala    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Energiateollisuus ry    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Eteva kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kallio peruspalvelukuntayhtymä    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan liitto    
Kaustisen kunta    
Kehitysvammaliitto    
Keiteleen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen shp/Keski-Suomen seututerveyskeskus    
Keski-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus Koske ry    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - tuki- ja osaamiskeskus    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KTO - kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kunnallinen työmarkkinalaitos/KT työnantajat    
Kuntayhtymä kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla Samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastensuojelun keskusliitto    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevakuutuskeskus    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuohousalan keskusliitto ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulunkaaren ky    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos ky    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Potilasvakuutuskeskus    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca    
Pöytyän kansanterveystyön ky    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun tersveyskeskuksen ky    
Rintamaveteraaniliitto    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
STTK    
Sulkavan kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen ASH ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lentopelastusseura    
Suomen meripelastusseura    
Suomen Palomiesliitto SPAL    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työterveyslaitos    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Uusimaan ELY-keskus    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso Oy    
Vastuullinen Lahjoittaminen ry    
Vehmaan kunta    
Veripalvelu    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon Sote ky    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki