Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi etu- ja sukunimistä

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi etu- ja sukunimistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2585/2018

Svarstiden gick ut: 3.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi etu- ja sukunimistä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan etu- ja sukunimilain (946/2017) kanssa, eli 1.1.2019. 

Bakgrund

Etu- ja sukunimilaissa säädetään muun muassa menettelystä etu- ja sukunimiä ilmoitettaessa ja nimiä muutettaessa, toimivaltaisista viranomaisista nimiä koskevissa asioissa sekä nimiasioiden kansainvälisliitännäisistä kysymyksistä.

 

Lailla kumotaan nimilaki (694/1985) sekä sen nojalla annetut asetukset. Voimassa oleva nimiasetus (254/1991) sekä asetus nimilautakunnasta (804/1985) kumoutuvat näin ollen 1.1.2019. 

 

Målsättningar
Etu- ja sukunimilakiin sisältyvien valtuutussäännösten nojalla voidaan valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia säännöksiä nimilautakunnasta, sen tehtävistä ja lausuntomenettelystä, nimiasioissa käytettävistä lomakkeista ja niiden kaavojen vahvistamisesta, uudisnimistä tiedottamisesta sekä toimivaltaisesta viranomaisesta kansainvälisliitännäisessä lainvalintakysymyksessä. Asetusluonnos sisältää nämä ehdotukset.
Linkit

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_104+2017.aspx - Hallituksen esitys 104/2017 vp (tausta-aineisto, etu- ja sukunimilaki)

Liitteet:

Valtioneuvoston asetus etu- ja sukunimistä.docx - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi

Statsrådets förordning.docx - Förslag till statsrådets förordning

Muistio nimiasetus.docx - Perustelumuistio

Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 3.8.2018.

Svarsanvisningar för mottagare

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi etu- ja sukunimistä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Joanna Grandell, puh. 02951 50220, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi ja lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, puh. 02951 50147 (29.6.2018 saakka), sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Kotimaisten kielten keskus    
Lapin maistraatti    
Lounais-Suomen maistraatti    
Länsi-Suomen maistraatti    
Nimilautakunta    
Ortodoksinen kirkko    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Sisä-Suomen maistraatti    
Suomen evankelisluterilainen kirkko    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Valtiovarainministeriö    
Väestörekisterikeskus    
Asiasanat

Etunimi

Sukunimi

nimilautakunta

VN asetus