Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23048/2021

Svarstiden gick ut: 7.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Fintraffic Lennonvarmistus Oy (entinen Air Navigation Services Finland Oy) on ilmailulain 107 §:ssä tarkoitetun ilmatilan hallintaa ohjaavaan käsikirjan (ASM-käsikirjan) mukaisesti valmistellut ilmatilapaketin, jolla tehdään muutoksia ilmatilarakenteisiin. Muutokset perustuvat Liikenne- ja viestintävirastolle toimitettuihin muutosesityksiin. Liikenne- ja viestintävirasto kuulee parhaillaan sidosryhmiä esitetyistä muutoksista 19.10-23.11.2021 järjestetyllä lausuntokierroksella. Tarkoitus on päivittää kieltoalueita, rajoitusalueita ja tilapäisiä erillisvarausalueita koskevat koordinaatit Puolustusvoimien toimintaedellytysten sekä voimalaitosten toiminnan turvaamiseksi rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti siviili-ilmailua. Tarkoituksena on päivittää valtioneuvoston asetuksen ilmailulta rajoitetuista alueista liitteet 1, 2 ja 3 vastaamaan näitä tarpeita. Lisäksi samalla kumottaisiin Ilmailulaitoksen vuonna 1995 antama päätös melunvaimennusalueista.
 
Bakgrund
Ilmailulain (864/2014) 11 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan rajoittaa ilmailua tai kieltää se valtion johtamisen, maanpuolustuksen, rajavalvonnan, pelastustehtävien tai varautumisen kannalta tärkeiden kohteiden ja alueiden yläpuolella taikka ympäristön suojelemisen kannalta valtakunnallisesti tärkeiden alueiden yläpuolella.
 
Valtioneuvoston asetuksen ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014) Ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 1 kohdan mukaan kieltoalueella tarkoitetaan valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentäminen kielletään. Asetuksen liitteessä 1 on määritelty kieltoalueiden koordinaatit. Asetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan rajoitusalueella tarkoitetaan valtakunnan maa-alueen tai sen aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilmailu on sallittu vain tietyllä luvalla tai tiettyjen erityisehtojen mukaisesti. Asetuksen liitteessä 2 on määritelty rajoitusalueiden koordinaatit. Asetuksen 2 §:n 7 kohdan mukaan tilapäisellä erillisvarausalueella (Temporary Segregated Area, TSA) tarkoitetaan määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjäryhmän yksinomaiseen käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen. Asetuksen liitteessä 3 on määritelty TSA-alueiden koordinaatit.
Målsättningar
Tavoitteena on päivittää asetuksen liitteiden koordinaatit vastaamaan ehdotettuja muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin Puolustusvoimien toimintaedellytysten ja ydinvoimalaitosten toiminnan turvaamiseksi sekä ilmatilan käytön tehostamiseksi ja siviili-ilmailun sujuvoittamiseksi.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.12.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja jakelussa mainituilta asetusmuutoksesta. Lausuntopyynnön liitteenä on muistio ja asetusluonnos. Karttakuvat ovat saatavilla Hankeikkunassa tunnisteella LVM060:00/2021. Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.12.2021 mennessä lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta taikka liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi) sekä krista.widerholm@gov.fi
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa erityisasiantuntija Suvi Kankare (p. 0295 342 105) ja ylitarkastaja Krista Widerholm (p. 0295 342 140).
Sändlista:
Babcock Scandinavian AirAmbulance Finland Ab    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
FinnHEMS Oy    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Fortum Power & Heat Oy    
Fortum Power & Heat Oy    
Google Wing    
Helsingin kaupunki    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Lappeenrannan lentoasema    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Malmin lentokenttäyhdistys ry    
Mikkelin lentoasema    
Nordic Regional Airlines Oy    
oikeusministeriö    
Patria Oyj    
Patria Pilot training    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Redstone Aero Oy    
Redstone Aero Oy    
RPAS Finland Oy    
RPAS Finland ry    
Seinäjoen lentoasema    
sisäministeriö    
Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab    
Sotilasilmailun viranomaisyksikkö    
Suomen ilmailululiitto    
Suomen ilmailuopisto    
Suomen Lennonjohtajien yhdistys ry    
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry    
Suomen lentäjäliitto ry    
Suomen liikennelentäjien liitto ry    
Suomen Moottorilentäjien Liitto ry    
Säteilyturvakeskus    
Säteilyturvakeskus    
Säteilyturvakeskus    
Turun kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Väylävirasto    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

ilmailu

ilmailu*

ilmatila

ilmailun turvallisuus

miehittämätön ilmailu