Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer 2022–2024

Begäran om utlåtande om arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer 2022–2024

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26235/2021

Svarstiden gick ut: 3.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriets gällande förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1391/2018) gäller fram till den 31 december 2021. Det föreslås att en ny arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer utfärdas. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till utgången av 2024.  
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM094:00/2021 - Linkki TEM:in hankesivuille

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM094:00/2021 - Länk till projektsidan.

Bilagor:
Tidtabell
Arbets- och näringsministeriet ber instanserna i sändlistan lämna in eventuella utlåtanden senast den 3 december 2021 på webbplatsen lausuntopalvelu.fi eller skriftligen på adressen Arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 STATSRÅDET eller kirjaamo@tem.fi. Den svenska begäran om utlåtande sänds så snart som möjligt, och remisstiden är längre till denna del. Vänligen ange diarienummer VN/26235/2021 i utlåtandet.
Beredare
Ytterligare information lämnas av Tarja Virkkunen, ledande sakkunnig (e-post fornamn.efternamn@tem.fi), tfn 029 504 8252.
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Infra ry    
Kaivosteollisuus ry    
Kasvinsuojeluteollisuus ry    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kosmetiikka- ja hygeniateollisuus ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsäteollisuus ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Hissiyhdistys ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen kuntaliitto    
Sähkö- ja teleurakointiliitto STUL    
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry    
Sähköteknisen kaupan liitto    
Teknisen kaupan liitto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja kaasutekniikka ry    
Ämnesord

maksulliset suoritteet