Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö vesienhoitoasetuksen muutoksesta

Lausuntopyyntö vesienhoitoasetuksen muutoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16695/2021

Svarstiden gick ut: 10.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtioneuvoston asetusta vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) muutettaisiin useilla eri perusteilla.  Asetusmuutos tulisi voimaan alkuvuonna 2022. 
Keskeisin muutos olisi räjähdysaineiden ympäristönlaatunormien lisääminen asetuksen liitteeseen.
Bakgrund
Hanke on käynnistetty, jotta asetukseen lisättäisiin ympäristönlaatunormit eräille räjähdysaineille. Tältä osin muutosehdotus on ollut valmisteilla ja lausunnolla 20.12.2018-8.2.2019. Lausuntoyhteenveto on saatavilla tämän uuden hankkeen asiakirjoissa. Ympäristönlaatunormit ovat samat tässä uudessa muutosluonnoksessa kuin mitä ne ovat olleet aikaisemmassa valmistelussa.

Hanke on käynnistetty myös sen vuoksi, että asetusta on syytä täydentää siltä osin kuin kyse on perusteiden esittämisestä vesienhoitosuunnitelmissa niissä tapauksissa, joissa tietylle pintavesimuodostumatyypin laatutekijälle ei ole mahdollista määritellä vertailuoloja.
Målsättningar
Ympäristönlaatunormit räjähdysaineille
Uudet pohjavesien ympäristönlaatunormit lisättäisiin vesienhoidon järjestämisestä annettuun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 7 A) kohtaan. Pohjaveden ympäristönlaatunormit asetettaisiin pohjaveden riskien arvioinnin ja hyvän kemiallisen tilan arvioinnin pohjaksi.
Tämän asetusmuutoksen perusteena olisi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportti. Raportti on saatavilla tähän lausuntopyyntöön lisätystä linkistä.
 
Pohjavesien ympäristönlaatunormit ja niiden määräaikaistarkastelu perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/118/EY pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (pohjavesidirektiivi).
 
Asetuksen muutoksen sisältönä on, että liitteeseen 7 kohtaan A lisättäisiin pohjaveden ympäristönlaatunormit räjähdysaineille:
  • TNT (2, 4, 6-trinitrotolueeni), numero 44;
  • RDX (Heksogeeni), numero 45;
  • HMX (Oktogeeni), numero 46.
Aikaisemmin luonnokseen sisältyneet PFAS-yhdisteiden pohjavedelle asetettavat ympäristönlaatunormit eivät ole tässä nyt mukana. PFAS-yhdisteiden osalta Euroopan komission on uusimassa pohjavesidirektiivin liitteita ja ainelistoja.

Muut muutokset
Asetusta ehdotetaan muutettavan myös siltä osin, kuin kyse on perusteiden esittämisestä vesienhoitosuunnitelmissa niissä tapauksissa, joissa tietylle pintavesimuodostumatyypin laatutekijälle ei ole mahdollista määritellä vertailuoloja.
Lisäksi asetusmuutoksen sisältyisi myös muutamia lähinnä teknisiä muutoksia.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061040 - Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä Finlex-palvelusta

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Pohjaveden_ymparistonlaatunormi_uusille_aineille - Suomen ympäristökeskus: Pohjaveden ympäristönlaatunormien päivittäminen –raportti, 4.5.2018

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pohjavesien_tila - Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5b4109fd-0498-4f7f-9d37-790d1f52b1ae - Räjähdysaineiden ympäristönlaatunormien osalta aikaisemman lausuntokierroksen lausuntopyyntö ja lausunnot

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM029:00/2021 - Lausuntoyhteenveto aikaisemman lausuntokierroksen lausunnoista (räjähdysaineet)

Liitteet:
Tidtabell
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne 10.11.2021 mennessä vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamista koskevasta luonnoksesta.
 
Lausunnon saavat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Räjähdysaineiden ympäristönlaatunormien osalta lisätietoja antaa ympäristöneuvos Juhani Gustafsson, puh. +358 295 250 338, juhani.gustafsson@gov.fi
 
Muilta osin lisätietoja antaa erityisasiantuntija Essi Römpötti, puh. +358 295 250 048, essi.rompotti@gov.fi
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finavia Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maatalous- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Asiasanat

räjähdysaineet

vesipuitedirektiivi

vesiensuojelu; vesienhoito; vesien käyttö