Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytykset

Vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytykset

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13339/2019

Svarstiden gick ut: 31.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö asetti 1 päivänä kesäkuuta 2020 työryhmän, jonka tehtäväksi se antoi arvioida vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten välisiä yhteistyökäytäntöjä. Työryhmän tuli määritellä, millä tavoin olisi rajattava ne väkivaltarikoksista tuomittujen ryhmät, joita voidaan pitää erityisen vaarallisina, ja joihin on tarkoituksenmukaisinta kohdistaa toimenpiteitä. Erityistä huomiota tuli kiinnittää vankeihin, joilla on päihdeongelmia, vaikea persoonallisuus- tai muu mielenterveyshäiriö tai jotka ovat erityisen tuen tarpeessa vapautuessaan. Työryhmän tuli arvioida nykyiseen lainsäädäntöön ja käytäntöihin liittyviä mahdollisia ongelmakohtia ja tehdä näitä koskevat muutos- ja kehittämisehdotukset. Työryhmän tuli tätä varten selvittää olennaisilta osin, millaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja oikeusjärjestelmiltään Suomeen verrattavissa maissa on vaarallisten väkivaltarikollisten kohtelulle rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä ja psykiatrisessa sairaanhoidossa sekä näiden ratkaisujen soveltuvuutta omaan järjestelmäämme. Työryhmän tuli laatia työstään mietintö, josta ilmenevät esitettävät muutos- ja kehitysehdotukset. Lainsäädäntöä koskevien muutostarpeiden ilmetessä työryhmän oli laadittava mietintönsä hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän toimikausi päättyi 31 päivänä lokakuuta 2022.
Bakgrund
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapauttamisen edellytyksiä arvioidaan perusteellisesti. Oikeusministeriössä laadittiin jo vuonna 2019 arviomuistio elinkautisvankeja koskevasta lainsäädännöstä ja vapauttamismenettelyn kehittämistarpeista. Muistiossa arvioitiin muun muassa sitä, mikä painoarvo elinkautisvangille tehtävälle väkivaltariskiarviolle tulisi antaa vapauttamisharkinnassa. Elinkautisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain (781/2005) mukaan kaikille elinkautisvangeille on tehtävä ennen vapauttamisharkintaa väkivaltariskiarvio, mutta arviolle annettava merkitys vapauttamisharkinnassa on lainsäädännöllisesti epäselvä. Arviomuistio lähetettiin lausuntokierrokselle.
Målsättningar
Työryhmä ehdottaa elinkautisvankien ehdonalaista vapauttamista koskevaa rikoslain säännöstä selkeytettävän lisäämällä siihen maininta arviosta tuomitun riskistä syyllistyä väkivaltarikokseen. Tämä vastaisi käytännössä voimassa olevaa menettelyä, jossa Helsingin hovioikeudelle toimitetaan vapauttamisharkinnan taustatiedoksi arvio elinkautisvangin riskistä syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen. Lisäksi ehdotetaan yhdistelmärangaistuksen määräämistä koskevaa rikoslain säännöksen selkeyttämistä. Työryhmä ei ehdota varsinaisia muutoksia esimerkiksi elinkautisvankien vapauttamisharkintaan tai yhdistelmärangaistuksen sisältöön. Elinkautisvankien vapauttamismenettelyä voidaan pitää pääosin toimivana. Yhdistelmärangaistus puolestaan on tuore uudistus seuraamusjärjestelmässä, eikä siihen sisältyvän vuoden mittaisen valvonta-ajan toimivuudesta ole ehtinyt kertyä kokemusta, jonka perusteella mahdollisia muutostarpeita voitaisiin vielä arvioida. Työryhmä ehdottaa myös kehittämistoimia vaarallisimpien väkivaltarikollisten tukitoimiin vankeusaikana ja vapauttamisen yhteydessä. Työryhmä on myös tunnistanut tarpeen jatkotyölle tiettyjen kysymysten osalta, jotka koskevat muun muassa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa sekä oikeuspsykiatrista hoitoa.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 31.5.2023. Lausunnoista julkaistaan tiivistelmä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Oikeusministeriö ei maksa palkkioita lausunnoista.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat:

Lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen p. 0295 150 072 (mirja.salonen@gov.fi)
Hallitusneuvos Paulina Tallroth p. 0295 150 146 (paulina.tallroth@gov.fi)
Erityisasiantuntija Anne Kohvakka p. 02951 50183 (anne.kohvakka@gov.fi)
 
Sändlista:
A-klinikkasäätiö    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuolto    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta/Professori Dan Helenius    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta/Professori Sakari Melander    
Helsinki Missio/ Aggredi    
HUS, oikeuspsykiatria    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos/Professori Matti Tolvanen    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos/Tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Korkein oikeus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti/Krimo    
Kris – Suomen keskusliitto ry    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta/Professori Minna Kimpimäki    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Niuvanniemen sairaala    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Oulun yliopistollinen sairaala, oikeuspsykiatria    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisihallitus    
Professori Tapio Lappi-Seppälä    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry (Juristiliitto)    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tampereen yliopistollinen sairaala, oikeuspsykiatria    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta/Apulaisprofessori Tatu Hyttinen    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

rikoksentekijät

rikollisuus

väkivaltarikokset

seuraamukset

elinkautinen vankeus

yhdistelmärangaistus