Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteregler för specialplaceringsfonders fastighetsinvesteringar

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteregler för specialplaceringsfonders fastighetsinvesteringar

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7828/2022

Svarstiden gick ut: 17.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteregler för specialplaceringsfonders fastighetsinvesteringar.
Bakgrund
I propositionen föreslås det ändringar i beskattningen av inkomster av specialplaceringsfonders fastighetsinvesteringar. Det föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattningsförfarande, lagen om förskottsuppbörd, lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang ändras.

De viktigaste förslagen i propositionen gäller inkomstskattelagen, till vilken det föreslås bestämmelser om den genomströmningsmodell som ska tillämpas på specialplaceringsfonder som investerar i fastighetsförmögenhet. När den föreslagna genomströmningsmodellen är tillämplig ska specialplaceringsfondens inkomster beskattas som andelsägarnas inkomst som om de hade fått inkomsterna direkt. Den föreslagna genomströmningsmodellen ska tillämpas om en specialplaceringsfond som investerar i fastighetsförmögenhet har färre än 30 andelsägare.

Det föreslås att det till lagen om beskattningsförfarande fogas bestämmelser om skyldigheten för specialplaceringsfonder som investerar i fastighetsförmögenhet att lämna Skatteförvaltningen uppgifter om inkomster som omfattas av genomgångsmodellen. Dessutom fogas till lagen bestämmelser om specialplaceringsfonders ansvar för den skatt som deras andelsägare påförs för deras andel av fondens inkomster.

Det föreslås att lagen om förskottsuppbörd ändras så att skyldigheten för det fondbolag som förvaltar fonden att innehålla förskottsinnehållning på den vinstandel som fonden delar ut begränsas till det belopp som inte tidigare har beskattats direkt som andelsägarens inkomst i enlighet med den föreslagna genomströmningsmodellen. I lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst görs motsvarande precisering i fråga om innehållning av källskatt. I lagen om förskottsuppbörd görs dessutom vissa ändringar av teknisk natur på grund av ändringar i annan lagstiftning.

Till lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet fogas bestämmelser om tillämpningen av inkomstskattelagens bestämmelser om genomgångsmodellen vid beräkningen av näringsverksamhetens resultat. Lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang kompletteras så att dess bestämmelser om omvända hybridenheter kan tillämpas inte bara på näringssammanslutningar utan också på specialplaceringsfonder som investerar i fastighetsförmögenhet som beskattas enligt genomgångsmodellen.

Förslaget hänför sig till rekommendationerna i rapporten från den arbetsgrupp för utredning av källbeskattningen av vissa dividender och beskattningen av vinster från fastighetsinvesteringar som tillsattes i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram samt utgör en del av den helhet av förtätning av skattebasen som regeringen enades om vid budgetförhandlingarna hösten 2021.

Lagarna avses träda i kraft våren 2023. Lagarna tillämpas första gången vid beskattningen för 2024.
Målsättningar
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är en intensifiering av skattebasen särskilt viktig i en global ekonomi där penningströmmarna överskrider de nationella gränserna. Ett starkt skatteunderlag möjliggör också låga skattesatser och en rättvis beskattning som främjar företagsverksamhet, sysselsättning, tillväxt och välfärd. I regeringsprogrammet ingår en bestämmelse om att man som en intensifierande åtgärd av skattebasen ”före 2022 utreder möjligheterna att ta ut en skälig skatt på utländska fonders och andra skattefria samfunds vinster från fastighetsinvesteringar”.

Syftet med propositionen är att trygga Finlands skattebas i synnerhet i situationer där en utländsk fond får inkomst från Finland på basis av en fastighetsinvestering. Utgångspunkten vid internationell beskattning är att den stat där fastigheten är belägen har rätt att beskatta inkomst av fastigheten. Denna utgångspunkt uppfylls ofta inte när inkomst fås av en utländsk fastighetsinvesteringsfond som kan jämställas med en inhemsk skattefri specialplaceringsfond. Syftet med propositionen är att förhindra att inkomster från fastigheter i Finland i sin helhet faller utanför Finlands beskattningsrätt på den grunden att en utländsk fond jämställs med en inhemsk skattefri specialplaceringsfond.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM045:00/2022 - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM045:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

https://vm.fi/-/uudet-kiinteistosijoitusrahastojen-verotusta-koskevat-saannokset-turvaavat-suomen-veropohjaa - Tiedote: Uudet kiinteistösijoitusrahastojen verotusta koskevat säännökset turvaavat Suomen veropohjaa

https://vm.fi/sv/-/nya-bestammelser-om-beskattningen-av-fastighetsplaceringsfonder-tryggar-finlands-skattebas - Pressmeddelande: Nya bestämmelser om beskattningen av fastighetsplaceringsfonder tryggar Finlands skattebas

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 17 oktober 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtandena ska lämnas senast den 17 oktober 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
Regeringsråd Jari Salokoski, tfn 0295 530 437, jari.salokoski(a)gov.fi
Specialsakkunnig Laura Puro, tfn 0295 530 127, laura.puro(a)gov.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finanssiala ry    
Finnwatch ry    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Reijo Knuutinen    
Professori Timo Viherkenttä    
Pääomasijoittajat ry    
RAKLI ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Talouhallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ämnesord

elinkeinoverotus

näringsbeskattning

erikoissijoitusrahastot

läpivirtausperiaate

specialplaceringsfonder

genomströmningsprincipen