Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (pakotteet)

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (pakotteet)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7844/2022

Svarstiden gick ut: 19.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) muuttamisesta pakotelainsäädännön osalta. Lakiin esitetään lisättäväksi yksi uusi säännös (180 a §). Lakiehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voisi peruuttaa tai rajoittaa voimassa olevia lupia taikka tehdä päätöksen liikenteen tai kuljetuksen keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. Lisäksi virasto voisi myöntää pakotesäädöksen mukaisia tai siinä tarkoitettuja poikkeuslupia sekä huolehtia myös muista vastaavista täytäntöönpanotoimista.                                                                                                                                             
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Bakgrund
Hallitus esityksen valmistelun aloittamiseen vaikuttivat EU:n neuvoston helmi-maaliskuussa 2022 antamat Venäjä-  ja Valko-Venäjä –pakotteet. Liikenne- ja viestintäministeriössä havaittiin lainsäädännön muutostarpeita, kun arvoitiin EU:n neuvoston pakotteiden täytäntöönpanoa.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on tehostaa YK:n turvallisuusneuvoston ja EU:n neuvoston asettamien pakotteiden toteuttamista liikenteen osalta ja antaa Liikenne- ja viestintävirastolle toimivaltuudet liikennettä koskevien pakotteiden täytäntöönpanossa, jotta virasto voisi välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin pakotteiden perusteella. Laki olisi tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1.7.2022.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään ystävällisesti toimittamaan 19.4.2022 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet>käyttöohjeet). Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa: Hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 0295 342 367 (silja.ruokola@gov.fi)
Sändlista:
Hallitusneuvos Silja Ruokola    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy.    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Tulli    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia (hallituksenesitykset@gov.fi)    
Valtioneuvoston oikeuskansleri (valtioneuvostoasiat@okv.fi)    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Yksikön johtaja Niko-Matti Ronikonmäki