Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta

Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 2/0008/2020

Svarstiden gick ut: 31.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Säteilylain (859/2018) 88 §:n 3 momentin, 89 §:n 3 momentin, 92 §:n 6 momentin, 101 §:n 3 momentin ja 131 §:n 5 momentin nojalla säädetään Säteilyturvakeskuksen määräyksestä työntekijään kohdistuvan säteilyaltistuksen selvittämisestä, altistusolosuhteiden tarkkailusta, henkilökohtaisesta annostarkkailusta ja annostarkkailun tulosten ilmoittamisesta työntekijöiden annosrekisteriin.

Määräys vastaa sisällöltään 15.12.2018 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen määräystä työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta STUK S/1/2018.

 
Bakgrund
Uusi säteilylaki (859/2018) tuli voimaan 15.12.2018.

Säteilylain (859/2018) 88 §:n 3 momentin, 89 §:n 3 momentin, 92 §:n 6 momentin, 101 §:n 3 momentin ja 131 §:n 5 momentin nojalla säädetään Säteilyturvakeskuksen määräyksestä työntekijään kohdistuvan säteilyaltistuksen selvittämisestä, altistusolosuhteiden tarkkailusta, henkilökohtaisesta annostarkkailusta ja annostarkkailun tulosten ilmoittamisesta työntekijöiden annosrekisteriin.
 
Målsättningar
Keskeisenä tavoitteena on saattaa altistusolosuhteiden tarkkailua, henkilökohtaista annostarkkailua ja tulosten ilmoittamista koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säädöksiä. Määräyksestä poistettaisiin perusteettomana vaatimus henkilökohtaisen annosmittarin käyttämisestä, josta säädetään ylemmillä säädöstasoilla: säteilylaissa ja ionisoivasta säteilystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1034/2018).
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 31.1.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Sändlista:
Borealis Polymers Oy    
Dekra Industrial Oy    
Doseco Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Fortum Power and Heat Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin Yliopisto, Kemian laitos    
Inspecta Oy    
Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys ry    
MAP Medical Technologies Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Oy Indmeas Industrial Measurements Ab    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
POHTO Oy    
Sairaalafyysikot ry    
Sisäministeriö    
SSAB Europe Oy    
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto    
Suomen Kardiologinen Seura ry    
Suomen Onkologiayhdistys ry    
Suomen Radiologiyhdistys    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
TEM    
Teollisuuden Voima Oyj    
Tietosuojavaltuutettu    
UPM-Kymmene Oyj    
Valmet Automation Oy    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Säteilylaki

Säteilyaltistus

Altistusolosuhde

Annostarkkailu

Annosrekisteri

työntekijä