Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerat avdrag för forskning och utveckling i beskattningen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerat avdrag för forskning och utveckling i beskattningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11517/2022

Svarstiden gick ut: 12.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kombinerat avdrag för forskning och utveckling i beskattningen.
Bakgrund
I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag som gäller skatteavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Avdraget ska bestå av ett allmänt tilläggsavdrag som grundar sig på forskningsutgifternas belopp och av ett extra tilläggsavdrag som grundar sig på en ökning av utgifterna. Tilläggsavdragen ska gälla löneutgifter och utgifter för köpta tjänster inom forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är fråga om ett nytt allmänt skattestöd till företag som inte utgör statligt stöd ur EU-rättens perspektiv.
Det allmänna tilläggsavdrag som görs på inkomst av näringsverksamhet och jordbruk föreslås vara 50 procent av de löneutgifter och utgifter för köpta tjänster som hänför sig till den skattskyldiges egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det maximala beloppet av det allmänna tilläggsavdraget under skatteåret föreslås vara 500 000 euro och den nedre gränsen 5 000 euro.

Den skattskyldige kan dessutom få ett extra tilläggsavdrag på 35 procent på grundval av ökad forsknings- och utvecklingsverksamhet, det vill säga om forsknings- och utvecklingsverksamheten under skatteåret har ökat jämfört med föregående skatteår. Även det extra tilläggsavdragets maximala belopp under skatteåret föreslås vara 500 000 euro, men det ska inte finnas någon nedre gräns för det. För att undvika negativa incitamentseffekter beaktas vid beräkningen av det extra tilläggsavdragets belopp en ökning av utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet på högst 50 procent jämfört med föregående år.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. Lagen tillämpas i fråga om allmänt tilläggsavdrag första gången vid beskattningen för 2023 och i fråga om extra tilläggsavdrag första gången vid beskattningen för skatteåret 2024.
Målsättningar
Syftet med den lag som föreslås i propositionen är att uppmuntra skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk att öka forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Målet är också att på ett mer allmänt plan bidra till att forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten ökar i Finland. I bästa fall kan uppmuntran till forskning och utveckling leda till nya innovationer, fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Särskilt ett litet land som Finland bör satsa på kunskap, teknologi och spetskompetens för att klara sig på den internationella marknaden. Det föreslagna skatteavdraget är en del av det övergripande målet att stimulera Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet så att forsknings- och utvecklingsverksamhetens andel av bruttonationalprodukten ska vara fyra procent före 2030.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM058:00/2022 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM058:00/2022 - länk till lagberedningsprojektets webbplats

https://vm.fi/-/tutkimus-ja-kehittamistoimintaan-uusi-verokannustin - Tiedote: Tutkimus- ja kehittämistoimintaan uusi verokannustin

https://vm.fi/sv/-/nytt-skatteincitament-for-forsknings-och-utvecklingsverksamhet - Pressmeddelande: Nytt skatteincitament för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Bilagor:

HE luonnos_TK-vähennys.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

HE luonnos_T&K-vähennys_RU.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kombinerat avdrag för forskning- och utvecklingsverksamhet i beskattningen

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 12 september 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 12 september 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
Regeringsråd Jari Salokoski, tfn 0295 530 437 jari.salokoski(a)gov.fi
Skattesakkunnig Tiia Hyysalo, tfn 029 5530 407, tiia.hyysalo(a)gov.fi (inte anträffbar den 5–30 augusti)
Specialsakkunnig Antti Sinkman, tfn 029 5530 817, antti.sinkman(a)gov.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla    
Energiateollisuus ry    
Finanssiala ry    
Finnwatch ry    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Keskuskauppakamari    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus (Luke)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Pekka Nykänen    
Professori Reijo Knuutinen    
Professori Yrjö Neuvo    
Pääomasijoittajat ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestä SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL    
Tilastokeskus    
Turun Yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
VTT Oy    
Yliopistolehtori Martti Nieminen    
Yliopistolehtori Matti Urpilainen    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

tutkimus- ja kehittämistoiminta

elinkeinoverotus

yhdistelmävähennys

lisävähennys

forskning och utveckling

näringsbeskattning

kombinationsavdrag

extra avdrag