Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1695/03/2016-

Svarstiden gick ut: 3.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää lausunnolle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta.
Bakgrund

Valtioneuvoston asetus korvaisi voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen 1489/2015 vastaavasta asiasta. Uusi valtioneuvoston asetus annettaisiin eduskunnan käsiteltävänä olevan raideliikennelain nojalla ja asetuksen on tarkoitettu tulevan voimaan samanaikaisesti kuin uusi raideliikennelaki (mahdollisesti 1.1.2019).

Målsättningar

Voimassa olevaan valtioneuvoston asetukseen verrattuna sääntelyä jonkin verran karsittaisiin, koska yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 20123/34/EU (rautatiemarkkinadirektiivin) liitteen VII mukainen sääntely on siirtynyt komission antaman delegoidun päätöksen (C(2017) 2075) myötä suoraan sellaisenaan sovellettavan EU-säädöksen piiriin, eikä erillisiä kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä tarvita. Näin ollen valtioneuvoston asetus sisältäisi asiaa koskevat muut kuin rautatiemarkkinadirektiivin liitteen VII mukaiset täytäntöönpanosäännökset sekä tarvittavat kansalliset säännökset aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta.

Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 3.12.2019
Valmistelijat
Risto Saari, risto.saari@lvm.fi
Sändlista:
Anssi Viranko    
Risto Saari