Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - RP med förslag till lagar om indexjustering åren 2024–2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex och lagar som har samband med den samt till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

RP med förslag till lagar om indexjustering åren 2024–2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex och lagar som har samband med den samt till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20785/2023

Svarstiden gick ut: 24.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om indexjustering åren 2024–2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex och lagar som har samband med den samt till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen.
Bakgrund
I propositionen föreslås att det stiftas en lag om indexjustering åren 2024–2027 av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex. Dessutom föreslås det att lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och barnbidragslagen ändras.

Enligt propositionen ska vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex eller levnadskostnadsindex inte justeras åren 2024–2027 på det sätt som anges i lagen om folkpensionsindex eller enligt förändringarna i levnadskostnadsindex. Till denna del hänför sig propositionen till regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering där balansering av de offentliga finanserna har skrivits in som ett mål.

För att stödja barnfamiljer föreslås det att barnbidragslagen ändras genom en höjning av barnbidraget för det fjärde och det femte barnet, ensamförsörjartillägget samt barnbidraget för barn under tre år.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna ert utlåtande senast den 24.9.2023. Remisstiden är kortare än normalt beroende på beredningstidsplanen för budgetlagarna.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden lämnas in via tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.

Vi ber de ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA spara sitt svar under VAHVA-ärende VN/20785/2023.
Beredare
Konsultativ tjänsteman Eva Ojala, tel. 0295 163 201
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunta    
Akava ry    
Allianssi ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elatusvelvollisten Liitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etävanhempien liitto ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeusliitto    
Isät lasten asialla ry    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapsiperheiden Etujärjestö ry    
Lastensuojelun keskusliitto    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Monimuotoiset perheet    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa Lapset ry    
Pienperheyhdistys ry    
Sisäministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (Sakki ry)    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL ry)    
Suomen opiskelija-Allianssi (OSKU ry)    
Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK ry)    
Suomen Punainen risti    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL ry)    
Suomen Yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vanhempainliitto ry    
Väestöliitto    
Yhden vanhemman perheiden liitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu