Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7202/2018

Svarstiden gick ut: 2.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.

Uusittava lainsäädäntö muodostaisi kokonaisuuden tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista, sujuvoittaisi sääntelyä ja poistaisi tulkinnanvaraisuutta. Uusi lainsäädäntö täsmentäisi valtuussäännöksiä ja selkeyttäisi viranomaisten tehtäviä. Lainsäädäntö ja sen nojalla annetut säännökset ja määräykset saatettaisiin paremmin vastaamaan perustuslain asettamia vaatimuksia.

Hallituksen esitysluonnoksessa esitettäviä keskeisiä muutoksia olisivat muun muassa:
- Ilmakuljetuksen koulutusohjelmaa koskevia vaatimuksia täsmennettäisiin
- Kansallisia säännöksiä raideliikenteessä yhdenmukaistettaisiin EU-sääntelyn kanssa
- Tilapäistä säilyttämistä täsmennettäisiin ja siihen sisällytettäisiin uusia vaatimuksia
- Tulisi uusi ilmoitusvelvollisuus turvallisuusneuvontajasta
- Tiekuljetuksissa reittirajoituksia yksinkertaistettaisiin ​ja uudistettaisiin
- Viranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia täsmennettäisiin ja tarkennettaisiin
- Poikkeussäännöksiä täsmennettäisiin mm. siten, että teknologiakokeilut ja tuotekehitys mahdollistuisivat paremmin
- Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen omat kuljetukset rajattaisiin esitettävän lain soveltamisalan ulkopuolelle
- Liikenne- ja viestintävirastosta tulisi kaikkien kuljetusmuotojen valvontaviranomainen ja valvontaa koordinoiva viranomainen
- Sanktioinnit uudistettaisiin

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että uusi vaarallisten aineiden kuljetuksista annettu laki tulisi voimaan kevään 2022 aikana.
Bakgrund
Voimassa olevassa vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (VAK-laki) säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä, rautatiellä ja muussa raideliikenteessä, ilma-aluksessa sekä kappaletavaran kuljetuksesta Suomen vesialueilla ja Suomen vesialueiden ulkopuolella.​ Lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. 

Vaarallisten aineiden kuljetusten sääntely on luonteeltaan teknistä ja yksityiskohtaista. Kansallista liikkumavaraa on vähän sääntelyn kansainvälisyydestä johtuen. Voimassa oleva laki sisältää säännökset  muun muassa eri kuljetusosapuolten vastuista ja viranomaisten tehtävistä. Yksityiskohtaisemmat säännökset annetaan valtioneuvoston asetuksilla. Liikenne- ja viestintävirasto antaa myös tarkempia teknisluonteisia määräyksiä. 

VAK-laki on tullut voimaan vuonna 1994. Lakia on muutettu useaan kertaan sen voimaantulon jälkeen. Kuljetusalan toimintaympäristö ja olosuhteet ovat ajan kuluessa muuttuneet. 

Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että lain rakennetta tulisi selkeyttää ja kuljetusmuotoja koskevaa sääntelyä tulisi yhtenäistää. Laissa tulisi otttaa paremmin huomioon myös vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja EU:n lainsäädäntö. Valtuussäännökset tulisi olla nykyistä tarkkarajaisemmat.
Målsättningar
Lausunnolla olevan ehdotettavan lainsäädännön tavoitteena olisi sujuvoittaa sääntelyä, poistaa lainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saattaa lainsäädäntö johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Näin voidaan ylläpitää jatkossakin liikenneturvallisuutta, vaikuttaa ympäristön tilaan myönteisesti ja mahdollistetaan liiketoimintaa. Lainsäädäntökokonaisuus saatettaisiin erityisesti vastaamaan paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM065:00/2018 - Valtioneuvoston hankeikkuna: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus

Liitteet:

20210601 VAK_HE_luonnos_lausunnolle.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (WORD)

20210601 VAK_HE_luonnos_lausunnolle.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (PDF)

20210520 VAK_asetus_perustelumuistio.docx - Asetuksen perustelumuistio (WORD)

202110520 VAK-asetus_perustelumuistio.pdf - Asetuksen perustelumuistio (PDF)

TEH0013122_TEH0013122_VN0050129_20210603 VAK_HE_luonnos_lausunnolle_puhdas_28.7.2021_SV_AW.docx - Esityksen pääasiallinen sisältö ja pykälät ruotsiksi (lisätty 2.8.2021) Propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna på svenska (har lagts till 2.8.2021)

Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 2.8.2021. Ruotsinkielinen versio lisätään myöhemmin.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta ja asetusluonnoksesta.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpoittamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/7202/2018.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Lausunnot ovat julkisia. Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lisäksi lausunnot julkaistaan hankeikkunassa.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa yksikön johtaja Saara Reinimäki (puh. 0295342087), liikenneneuvos Kimmo Kiiski (puh. 029 534 2304, kimmo.kiiski@lvm.fi, hallitusneuvos Katja Viertävä (puh. 0295 342 612), neuvotteleva virkamies Mari Suominen (puh. 0295 342 306) ja johtava asiantuntija Anu Häkkinen (puh. 029 534 7106)
Sändlista:
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola    
Air liguide    
Airport College Oy    
Ajo-opetus Mikael    
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
Akkukierrätys Pb Oy    
Algol Chemicals Oy    
Arctia    
Arwina Oy    
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autokoulu Ajoteho Oy    
Autokoulu Akseli Oy    
Autoliikenteen Työanantajaliitto ALT ry    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Aviator Airport Services Finland Oy    
Aviator Airport Services Finland Oy    
Bang & Bonsomer Group Ab    
CAP Valmennus Oy    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Cargo Safe Oy    
Cramo Finland Oy    
Dangerous Goods Management Finland Oy    
DB Schenker    
DEKRA Industrial Oy    
DHL Freight (Finland) Oy    
Eckerö Linea Oy Ab    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
Edukai Oy    
Edusampo Oy    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, erikoiskuljetukset    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Epic Autokoulu Oy    
Erikoistyö J. Koskinen Oy    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurofins Expert Services Oy    
Eurohuolinta Oy    
Eurotank    
Farmtools Oy    
Fenniarail Oy    
FGG Finngas GmbH    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finia Oy    
Finnair Oyj    
Finncont Oy    
FinnHEMS Oy    
Finnlines Oyj    
Fintraffic lennonvarmistus Oy    
Fintraffic Raide    
Forcit Oy Ab    
Fortum    
Fortum Power and Heat Oy    
Fortum Waste Solutions Oy    
Geenitekniikanlautakunta    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hangon satama Oy    
HAPA Oy    
Heliflite    
HelppoKatsastus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin Satama Oy    
Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi    
Hexion Oy    
HTT 5 High Tech Tubing Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyria Koulutus Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen Rakennuskone Oy    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Infra ry    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
Inspecta Tarkastus Oy    
Insteam Oy    
ISS Palvelut Oy    
ITS Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jetflite Oy    
Joensuun Auto-Opisto Oy    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokimäki Service Oy    
JTV-Partner Oy, Tampere    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, GRADIA    
Jämsän Metalli ja Kuljetus Oy    
Järvi-Suomen Auto Ky    
Jätehuoltoyhdistys ry    
K. Kaihu Oy    
K1 Katsastajat Oy    
Kaakkois-Suomen Säiliöhuolto Oy    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaasuyhdistys ry    
Kainuun Autokoulu Oy    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun pelastuslaitos    
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos - Kainuun ammattiopisto    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kasvinsuojeluteollisuus ry    
Kaucon Oy    
Kaukokiito Oy    
Kaupan liitto ry    
Kemesta ry    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Kemira Chemicals Oy    
Kemira Chemicals, Joutseno    
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pl    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
KIP Service Oy    
Kokkolan Satama Oy    
Kokkologi Oy    
Koneyrittäjien liitto ry    
Kotkamills Oy    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutustiimi ViisiPäivää Ky    
Kouvolan kaupunki    
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO    
Kraton Chemical Oy    
Kuljettajakoulutus Kosonen Oy    
Kuljettajavalmennus Konsultit Oy    
Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy    
Kuljetus Sjögren Oy    
Kuljetus Team Virtanen Oy    
Kuljetuskeskusten Liitto ry (KKL)    
Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy    
Kumiteollisuus ry    
Kuopion Energia Oy    
Kurikan PR Koulutus ja Markkinointi Ky    
Kurko Academy Oy Ltd    
Kuusakoski Oy    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lantmännen Feed    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Lappia-Koulutus Oy    
Lassila & Tikanoja Oyj    
Lentotulli    
Liikenneoikeusyhdistys ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Linja-autoliitto ry    
LIS Group Oy    
LogiConsulting Oy    
Logisteam Oy, Riihimäki    
Logistiikka Koulutus V & P Ky    
Logistiikkapalvelu Huhtamäki    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä    
Loviisan Satama Oy    
LSK-Machine Oy    
Lukoil Lubricants Europe gmbh    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova    
Länsi-Suomen Pesu- ja Imutyö Oy    
Länsi-Uudenmaan kky, LUKSIA    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maanrakennus Alamäki Oy    
Maintpartner Oy    
MAP-yhtiöt Oy    
Mecom Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motoajo Oy    
Muoviteollisuus ry    
Naantalin Satama Oy    
Neste Oyj    
Nikkasen Konepaja Oy    
Nivalan ammattiopisto    
Nordic Regional Airlines Oy    
Nornickel    
North European Oil Trade Oy    
NR-Rail Oy    
Nurmeksen Metalli Oy    
Nurminen Logistics Oyj    
Oikeusministeriö    
Oiltanking Finland Oy    
Onnettomuustietoinstituutti (OTI)    
Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)    
Onni Forsell Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Optima Samkommun    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun Satama Oy    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/OSEKK    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy Hacklin Ltd    
Oy Kaskisten satama    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Porin Hanke Ab    
Oy Woikoski Ab    
Paketo Oy    
Pasi Saine Oy    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pelkolan terminaali Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Piipan opit Oy, Espoo    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan Liikenneopisto Oy    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjolan Öljysäiliötarkastus ja -korjaus Oy    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Porin Satama Oy    
Posti Oy    
Prakticum    
PTI-Palvelut Oy    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Päijät-Hämeen Kuljettajakoulutus    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Rahtarit ry    
Raidealan neuvottelukunta RAINE    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Ratarahti Oy    
Rauma Terminal Services Oy    
Rauman satama Oy    
Rautaruukki Oyj    
Rautatiealan sääntelyelin    
Reijo Rautauoman säätiö    
Renta Oy    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, REDU    
Ruokavirasto    
Räjähdeyhdistys ry    
Saarijärven Päätytuote Oy    
Saimaan satamat    
Salon Seudun koulutuskuntayhtymä    
Sami-Palvelut Oy    
Sataedu Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Savon koulutuskuntayhtymä    
ScanPole Oy    
Scanwings Oy    
Securitas Oy    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sisäministeriö    
SKAL Kustannus Oy    
SKAL suoritealat ry    
Skanska Rakennuskone Oy    
SL-Trans Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stadin Ammattiopisto    
Stena Recycling Oy    
Stig Saarinen Ky    
Stora Enso Oyj, Kitee    
Stora Enso Oyj, Oulu    
Stora Enso Oyj, Sunila    
Stora Enso Oyj, Varkaus    
STR Tecoil Oy    
Sun Chemical Oy    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiakatemia Oy    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja biokaasu ry    
Suomen Bussikoulutus Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Koulutusrengas Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuljetusinstituutti Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen lentäjäliitto ry    
Suomen liikennelentäjien liitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Moottorilentäjien Liitto ry    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaoperaattorit Oy    
Suomen Satamaoperaattorit Oy    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry    
Suomen Tekniikkaopisto Oy    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Turvaprojektit Oy    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur / Yrkesakademin i Österbotten samkommun    
Swissport Finland Oy    
Synthomer Finland Oy    
Syyttäjälaitos    
Säiliö- ja Teräsrakenne A. Luoto Oy    
Säiliö Ykköset Oy    
Säteilyturvakeskus    
Säteilyturvakeskus    
Taitotalo    
Tallink Silja Oy    
Taminco Finland Oy    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Teboil Oy Ab    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Terrafame Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Testlink Oy    
Tieliikennekoulutus MIKRA Ky    
Tikkurila Oy    
Tina Sammi Oy    
Tmi J-T Tauriainen    
Tornion satama    
TrafficPoint Oy    
Transtop Oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Tuomisen Sepänliike Ky    
Turun ammatti-instituutti    
Turun Satama Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura ry    
Työturvallisuuskeskus ry    
Työturvallisuuskoulu.fi    
Ulkoministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
uRecycle Group Oy    
Uudenkaupungin Autokoulu Ky    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus Oy    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy    
Vaasan satama    
VakPekka    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ammattiopisto, VARIA    
Vapo Oy    
Varkauden satama    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
WIBAX    
Vikingline Cargo    
VR-yhtymä Oy    
WWF Suomi    
Vähälä Logistics Oy    
Väriteollisuusyhdistys ry    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
YARA Suomi Oy    
Yara Suomi Oy, Siilinjärvi    
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki    
Yhteinen Toimialaliitto ry YTL    
YIT Kalusto Oy    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Öljy- ja Kaasutekniikka ry    
Öljykolmio Oy    
Öljytuote ry    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus, VAK, liikenne, turvallisuus

kokonaisuudistus

tilapäinen säilytys

VAK-laki