Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Kompletterande remissbehandling: De ändringar som den nationella läkemedelslistan förutsätter i lagen om elektroniska recept och i utkastet till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården Inledning

Kompletterande remissbehandling: De ändringar som den nationella läkemedelslistan förutsätter i lagen om elektroniska recept och i utkastet till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården Inledning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2037/2021

Svarstiden gick ut: 14.4.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Genom propositionen ska det bli möjligt att realisera en läkemedelslista av de medicineringsuppgifter som samlas i receptcentret i Kanta-systemet. Med en riksomfattande läkemedelslista avses en uppdaterad förteckning över de läkemedel som en patient använder.

Det är fråga om en kompletterande remissbehandling av utkastet till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, som var på remiss 21.1–18.3.2022.  I propositionen föreslås behövliga kompletterande ändringar i lagen om elektroniska recept och i lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 
 
Bakgrund
Behovet av en enhetlig och uppdaterad riksomfattande läkemedelslista som stöder läkemedelsbehandlingen av patienten har lyfts fram i flera sammanhang under det senaste årtiondet. En riksomfattande läkemedelslista stöder rationell läkemedelsbehandling, som i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram ska främjas som ett led i reformen av läkemedelsförsörjningen.

De författningsändringar som förutsätts för att realisera en riksomfattande läkemedelslista har beretts som tjänsteuppdrag. Lagändringarna som läkemedelslistan förutsätter ingår i regeringens proposition med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och vissa lagar som har samband med den 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att göra det möjligt att lagra uppgifter om en patients medicinering i receptcentret. En förteckning över de läkemedel som patienten använder ska kunna sammanställas utifrån medicineringuppgifterna i receptcentret. Läkemedelslistan ska vara synlig i enhetlig och uppdaterad form för personen den gäller och för de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården som deltar i patientens läkemedelsbehandling samt för apotek.
Ytterligare information om ärendet ges av:

Jurist Tiina Satti, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Specialakkunnig   Ari Jansen, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Specialakkunnig   Anna Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Regeringsråd Joni Komulainen, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Bilagor:

Täydentävä lausuntokierros_lääkityslistan muutokset_HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä_LUONNOS.docx - HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä_LUONNOS

sv_Kompletterande remissbehandling_läkemedelslistan _28.3.2022.docx - RP till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården_UTKAST

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä_vertailu HEvs.Nykyinen.docx - säädösvertailu helpottamaan sähköistä lääkemääräystä koskevan lain muutosesityksen arviointia.

Tidtabell
Vi ber er skicka ert utlåtande senast den 14 april 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtandet kan också lämnas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo@stm.fi). Hänvisa till ärendenummer VN/2037/2021.

VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/2037/2021 för utlåtandet i VAHVA.

Projektnummer STM017:00/2021

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Beredare
Tiina Satti, jurist, fornamn.efternamn@gov.fi
Ari Jansen, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@gov.fi
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@gov.fi
Joni Komulainen, regeringsråd, fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Akavan Sairaanhoitajat ry    
Apotti    
CGI    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EskoSystems    
Espoo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Farmasialiitto ry    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
HUS Apteekki    
Hyvinvointiala HALI    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Jyväskylä    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Kuopio    
KYS Apteekki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääkäriliitto ry    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulu    
OYS Apteekki    
PharmaData    
PharmaData    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Receptum    
Sairaanhoitajaliitto ry    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit    
Sairaanhoitopiirin johtajat ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
SOSTE ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen erikoislääkäriyhdistys    
Suomen Kuntaliitto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turku    
TYKS Apteekki    
UNA    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Yliopiston apteekki    
Åbo Akademi