Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till lagar om ändring av lagen om elev - och studerandevård, hälso - och sjukvårdslagen och 6 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Regeringens proposition till lagar om ändring av lagen om elev - och studerandevård, hälso - och sjukvårdslagen och 6 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2575/2021

Svarstiden gick ut: 31.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber er avge ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård, hälso- och sjukvårdslagen och 6 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande.
 
Propositionen hänför sig till social- och hälsovårdsreformen. Ändringar föreslås i lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) och hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Dessutom ska en bestämmelse från hälso- och sjukvårdslagen överföras till lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) som en teknisk ändring. Propositionen innehåller förslag om att precisera bestämmelser som gäller samarbete mellan välfärdsområdet och kommunen inom elevhälsa. För att säkerställa samarbetet ska en samarbetsgrupp inom elevhälsa vara verksam i välfärdsområdet och bestämmelser om arbetsgruppens verksamhet ingå i lagen om elev- och studerandevård. Dessutom ska planmässigheten i genomförandet av elevhälsan främjas genom exaktare reglering. Genom ändringar som gäller anteckningar, registreringar och sekretess i elevhälsa samt en ändring som hänför sig till att kontakta tjänster inom elevhälsa ska dessutom skyddet för personuppgifter, delaktigheten och självbestämmanderätten för elever och studerande stärkas. Det föreslås att principen om närservice ska utvidgas i tillämpliga delar till skolhälsovården.
Bakgrund
I december 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 241/2020 rd). Det är fråga om en proposition som hänför sig till social- och hälsovårdsreformen. Propositionen innehåller ett förslag om att överföra ansvaret för att anordna tjänster inom social- och hälsovården från kommuner till en ny förvaltningsnivå, det vill säga till välfärdsområden.  Riksdagen godkände propositionen den 23 juni.2021.
 
Till följd av social- och hälsovårdsreformen sammanställs elevhälsotjänster för att omfattas av välfärdsområdenas ansvar för anordnande. Efter reformen ansvarar undervisningsväsendet i kommunen och välfärdsområdet tillsammans för elevhälsan, som inbegriper både generellt och individuellt inriktad elevhälsa. Den generellt inriktade elevhälsans insatser genomförs av alla anställda vid läroanstalter. Med individuellt inriktad elevhälsa avses att en enskild studerande tillhandahålls elevhälsotjänster, det vill säga psykolog- och kuratorstjänster samt skol- och studerandehälsovårdstjänster. I remissyttranden har det framförts att samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet inom elevhälsan ska säkerställas. Även i kulturutskottets utlåtande (KuUU 5/2021 rd) om social- och hälsovårdsreformen framfördes behov av att säkerställa samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet inom elevhälsan.
 
Propositionen om social- och hälsovårdsreformen kompletteras av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 56/2021 rd, också kallad Sote100) som lämnades till riksdagen i april 2021. I propositionen i fråga föreslås att tekniska ändringar ska göras i lagstiftningen så att de lagar som nämns i propositionen ska stämma överens med social- och hälsovårdsreformen. Sote100-propositionen innehåller ett förslag om att kommunen och välfärdsområdet ska utarbeta egna välfärdsplaner för barn och unga. Om välfärdsplanen för barn och unga föreskrivs i 12 § i barnskyddslagen (417/2007).
 
 
Målsättningar
Propositionens syfte är att säkerställa tillräckligt samarbete mellan kommunen och välfärdsområdet inom elevhälsan. Dessutom är syftet med de ändringar som föreslås att säkerställa planmässigheten i genomförandet av elevhälsan.
 
Genom de föreslagna ändringarna eftersträvas att bestämmelserna om anteckning, registerhållning och sekretess inom elevhälsan bättre ska motsvara EU:s allmänna dataskyddsförordning samt förvaltningsstrukturerna inom social- och hälsovårdsreformen.
 
16 § i lagen om elev- och studerandevård ska preciseras så att kontakter till elevhälsan ska utvidgas till att även omfatta skol- och studerandehälsovården. Kontakterna ska efter de föreslagna ändringarna på ett tydligare sätt grunda sig på en elevs eller studerandes samtycke. Detta bidrar till att främja delaktigheten, skyddet för personuppgifter och självbestämmanderätten för eleven och den studerande.
 
Målet är även att klarlägga myndigheternas ansvar i styrningen och utvecklingen av elevhälsan.
 
Dessutom är syftet att säkerställa tillgången till elevhälsotjänster genom att föreskriva att principen om närservice ska utvidgas till att i tillämpliga delar även omfatta skolhälsovården.
 
 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden ska lämnas in senast tisdagen den 31 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på begärän om proposition som finns i tjänsten utlåtande.fi. Nämn diarienumret (VN/2575/2021) i utlåtandet. Utlåtanden behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna in utlåtanden.
 
Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan begära stöd för användningen av tjänsten på lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på webbplatsen utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av
Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, 14 -16.7.2021 och från 9.8.2021
Malla Parkkonen, sakkunnig, 14 - 20.7. och från 9.8.2021
Riina-Maria Leskelä, specialsakkunnig, 19.-28.7.2021
E-posten: förnamn.efternamn@stm.fi 
 
Sändlista:
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammatillisen Aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto AMEO    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Axxell Utbildning Ab    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Förbundet Hem Och Skola I Finland RF    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyria koulutus Oy    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky    
Keski-Suomen seututerveyskeskus (Keski-Suomen shp, Perusterveydenhuollon liikelaitos, Seututerveyskeskus    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulukuraattorit ry    
Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
KT - Kuntatyönantajat    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntayhtymä kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsot    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Live-säätiö, entinen Invalidisäätiö sr    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus - ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulunkaaren ky    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkkalan kunta    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)    
Pohjois-savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raision kaupunki    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistys Skooppi ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lukiolaisten liitty ry    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen nuorisolääkärit ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon Sote ky    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Tietosuoja

sote-uudistus

opiskeluterveydenhuolto

opiskeluhuolto

kouluterveydenhuolto