Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om uppdateringen de nationella handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och det nationella programmet

Begäran om utlåtande om uppdateringen de nationella handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och det nationella programmet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/874/2021

Svarstiden gick ut: 19.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen har inlett uppdateringen av de nationella handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och det nationella programmet. Under beredningen utförs en miljökonsekvensbedömning för det nationella programmet enligt lag 200/2005.

Med handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall avses strategin för hanteringen av kärnbränsle och radioaktivt avfall som uppstått i Finland. Det nationella programmet för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall är en helhetsplan vars syfte är att allt använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som uppstår i Finland sörjs för säkert och på så vis att alla avfallshanteringsåtgärder från att avfallet uppstår tills det slutförvaras utförs utan oskäliga dröjsmål.

Under hörandet ombeds myndigheter och verksamhetsutövare om utlåtanden om de planerade handlingslinjerna, det nationella programmet samt omfattningen av och detaljrikedomen i miljökonsekvensbedömningen. Även medborgarna och samfunden kan ge sina utlåtanden och åsikter.

De utlåtanden och åsikter som lämnas in under hörandet beaktas i utarbetandet av handlingslinjerna, det nationella programmet och miljökonsekvensbedömningen. Ett separat hörande ordnas om utkasten våren 2021.
Bakgrund
Bestämmelser om handlingslinjerna och det nationella programmet för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt material finns i Europeiska unionens råds direktiv (Rådets direktiv 2011/70/EURATOM av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall) som implementerats med nationell lagstiftning.

I den nationella lagstiftningen finns bestämmelser om hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i kärnenergilagen (990/1987) och om hanteringen av det radioaktiva avfall som uppstår vid användningen av strålning i strålsäkerhetslagen (859/2018) och i de förordningar och bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa. Det första dokumentet som direktivet förutsatte om handlingslinjerna och det nationella programmet stod klar sommaren 2015.
 
Målsättningar
Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen beaktar utlåtandena och åsikterna i utarbetandet av handlingslinjerna, det nationella programmet och miljökonsekvensbedömningen. Ett separat hörande ordnas om utkasten våren 2021.
 
Bilagor:
Tidtabell
Medborgare och samfund kan lämna in sina utlåtanden och åsikter om planen till arbets- och näringsministeriet senast 19.3.2021.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ska skickas in senast 19.3.2021. Även andra än de som nämns i utdelningslistan kan lämna in utlåtanden. Vi ber er i första hand lämna utlåtandena via webbplatsen utlåtande.fi så ni behöver inte skicka in det per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Användarsupport erbjuds även på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utöver VAHVA-ministerierna måste man även föra upp utlåtandet till det ärende inom VAHVA som utlåtandet gäller.
 
Alla utlåtanden som ges via utlåtandetjänsten är offentliga och de publiceras i utlåtande.fi och på finansministeriets webbplats www.vm.fi. Tjänstens användarvillkor och registerbeskrivning finns nere på startsidan.
 
Beredare
Linda Kumpula, specialsakkunnig
tfn 050 412 4425, linda.kumpula@tem.fi

Iida Huhtanen, specialsakkunnig
tfn +358 295 047 346, iida.huhtanen@tem.fi
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Fortum Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto, Kemian ja fysiikan osasto    
Ilmatieteenlaitos    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Posiva Oy    
Pro Hanhikivi ry    
Puolustusministeriö    
Pyhäjoen kunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
WWF    
Ydinturvalisuusneuvottelukunta    
Åbo Akademi    
Ålands Landskapsregering    
Ämnesord

ympäristövaikutusten arviointi

radioaktiivinen jäte

radioaktivt avfall

ydinjätehuolto

miljökonsekvensbedömning

ydinenergian käyttö

säteilytoiminta

käytetty ydinpolttoaine

ydinjäte

loppusijoitus

kansallinen ohjelma

toimintapolitiikka

användning av kärnenergi

strålningsverksamhet

använt kärnbränsle

kärnavfall

kärnavfallshantering

slutförvaring

nationellt program

nationella handlingslinjer