Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/29230/2023

Svarstiden gick ut: 27.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
De avgifter som Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (nedan Tillståndsmyndigheten) tar ut för sina prestationer bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
 
Enligt 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten ska bestämmelser om de närmare grunderna för avgifterna utfärdas genom förordning av det behöriga ministeriet.
 
I den föreslagna förordningen fastställs Tillståndsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer.
Bakgrund
Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019, nedan lagen om sekundär användning) trädde i kraft den 1 maj 2019.
 
Den 20 december 2019 utfärdade social- och hälsovårdsministeriet den första förordningen (1500/2019) om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata för tiden 1.1.2020–31.12.2020, den andra för tiden 1.1.2021–31.12.2021
den tredje för tiden 1.1.2022-31.12.2022 och den fjärde för tiden tiden 1.1.2023-31.12.2023.


Den aktuella förordningen är den femte i ordningen och fastställer Tillståndsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer för tiden 1.1.2024-31.12.2024.
Målsättningar
Syftet med lagen om sekundär användning är att möjliggöra en effektiv och informationssäker behandling av personuppgifter som har registrerats i social- och hälsovårdsverksamhet och för styrnings-, tillsyns-, forsknings- och statistikändamål inom social- och hälsovården samt en samkörning av dessa personuppgifter med personuppgifterna hos Folkpensionsanstalten, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen och Pensionsskyddscentralen. Lagens syfte är dessutom att trygga skyddet för individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter. Vidare är syftet med lagen att göra behandlingen av tillstånd för användning av uppgifter avsevärt smidigare och snabbare och att lätta på den administrativa börda som orsakats av parallella tillståndsförfaranden.
 
Tillståndsmyndigheten eller någon annan myndighet som beviljat tillstånd får med stöd av 49 § i lagen om sekundär användning ta ut en avgift för ett dataanvändningstillstånd och för ett beslut som gäller en begäran om information. Om grunderna för fastställande av avgifter föreskrivs i lagen om grunder för avgifter till staten. Enligt 50 § i lagen om sekundär användning får Tillståndsmyndigheten ta ut ersättning för urval, tillhandahållande, samkörning, förbehandling, pseudonymisering och anonymisering av uppgifter enligt ett dataanvändningstillstånd eller ett beslut som gäller en begäran om information som avses i lagen om sekundär användning samt för användning av en informationssäker driftmiljö. Enligt 50 § finns bestämmelser om grunderna för bestämmande av ersättningar till Tillståndsmyndigheten i lagen om grunderna för avgifter till staten.
 
I lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs det om de allmänna grunderna för när statliga myndigheters prestationer ska vara avgiftsbelagda och för storleken av de avgifter som tas ut för prestationerna samt om övriga grunder för avgifterna. I 6 § föreskrivs det om avgifter för offentligrättsliga prestationer. Med offentligrättslig prestation avses enligt lagens 3 § en sådan prestation av en statlig myndighet vars efterfrågan grundar sig på lag eller förordning och som myndigheten har faktisk ensamrätt att utföra.
 
I lagens 7 § föreskrivs det om priset på övriga prestationer. Enligt paragrafens 1 mom. bestäms priserna på andra myndighetsprestationer än de som nämns i 6 § enligt företagsekonomiska grunder.
 
I den föreslagna förordningen fastställs Tillståndsmyndighetens avgiftsbelagda prestationer för 2024.
Länkar:

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM082:00/2023 - - Hankesivu - Projektsida

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era remissyttranden senast den 27 november 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era remissvar i första hand via tjänsten utlåtande.fi. Det går också att sända svar per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi. Nämn diarienumret VN/29230/2023 och identifieringskoden för lagberedningsprojektetSTM082:00/2023i meddelandet. Alla remissyttranden är offentliga, och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i projektregistret. Remissen finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.
Beredare
Essi Suonvieri
Specialsakkunnig
puh. +358 295 163 137
förnamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Ammattikorkeakoulu Arcada    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Attendo    
Auria biopankki    
Business Finland    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Digi- ja väestötietovirasto DVV    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FCG Finnish Consulting Group Oy    
FINBB – Biopankkien osuuskunta    
Findata    
FinnGen-hanke    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Helsingin yliopisto    
Hematologinen Biopankki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Suomen biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
KPMG    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö LVM    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Mehiläinen Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Nixu Oyj    
Nordic Healthcare Group Oy NHG    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö OM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pellervon taloustutkimus    
Pihlajalinna Oyj    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen biopankki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosnet    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen biopankki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveystalo    
THL biopankki    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM    
Työterveyslaitos TTL    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö VM    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun biopankki    
Åbo Akademi    
Ämnesord

maksuasetus

Findata

Findata maksut