Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Diarienummer för begäran om utlåtande: 2T3JNW2-10

Svarstiden gick ut: 12.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan, och att riksdagen antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Avtalet syftar till att fördjupa samarbetet mellan EU och Singapore på bred front och utgör ramen för sektorsavtal och sektorsamarbete. Avtalet omfattar alla nuvarande samarbetsområden och medför möjligheter till samarbete på nya områden. Det inbegriper utöver det politiska, ekonomiska och sektorbaserade samarbetet även samarbete för att lösa regionala och globala utmaningar.

Avtalet med Singapore är ett blandat avtal som både innehåller bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Avtalet träder i kraft den första dagen i månaden efter den dag då parterna i avtalet till varandra har anmält att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har avslutats.

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.
Bakgrund
Europeiska unionens råd bemyndigade i november 2004 kommissionen att förhandla fram ett partnerskaps- och samarbetsavtal med Singapore och fem andra medlemsländer i Sydostasiatiska nationernas förbund Asean. Förhandlingarna slutfördes i maj 2013, och avtalet undertecknades i oktober 2018.

Med undantag för det frihandelsavtal som trädde i kraft i november 2019 baserar sig avtalsförhållandet mellan EU och Singapore för närvarande på det samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Asean som ingicks 1980. Detta kan anses vara en föråldrad och otillräcklig grund för det samarbetet i dess nuvarande form mellan EU och Singapore. De nya partnerskaps- och samarbetsavtal som EU och dess medlemsstater har ingått med flera länder (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) är mer omfattande än tidigare och avsedda för att möta dagens utmaningar. Genom partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Singapore, å andra sidan, ersätts den rättsliga ram som det tidigare avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Asean utgör.

Avtalet är EU:s fjärde partnerskaps- och samarbetsavtal med ett Aseanland. Tidigare har EU ingått avtal med Indonesien, Filippinerna och Vietnam.

Parallellt med avtalet om partnerskap och samarbete fördes förhandlingar om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Singapore, å andra sidan. Dessa avtal och avtalet om partnerskap och samarbete utgör en institutionell helhet.
Målsättningar
Syftet med partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Singapore, å andra sidan, är att främja ett omfattande samarbete mellan parterna. Avtalet utgör den grund som fastställer relationerna mellan EU och Singapore och som erbjuder en ram för EU:s och dess medlemsstaters bilaterala samarbete med Singapore. Syftet med avtalet är således att främja den politiska dialogen och samarbetet för att främja fred, stabilitet och välstånd och att stärka det regelbaserade internationella systemet. Avtalet syftar också allmänt till att stärka EU:s och dess medlemsstaters politiska och ekonomiska betydelse i Sydostasien, liksom Singapores betydelse inom EU.

I avtalet betonas samordningen av ståndpunkter och utbytet av information i internationella forum. Utveckling av verksamhetssätt utifrån den gemensamma värdegrund som avser demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, och främjande av dessa värden, är genomgående teman i avtalet.

För att uppnå målen i avtalet enas parterna om att inrätta en gemensam kommitté. 

Propositionen syftar till att inhämta riksdagens godkännande för avtalet. Propositionen innehåller också ett förslag till så kallad blankettlag, genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014PC0070 - Sopimus kaikilla EU-kielillä EUR-Lex -sivustolla. (Sivusto englanniksi)

Bilagor:

HE Singapore PCA_fi.docx - Esitys suomeksi

HE Singapore PCA_sv.docx - Proposition på svenska

Tidtabell
Utrikesministeriet ber mottagarna på mottagarlistan yttra sig om utkastet till regeringens proposition. Också övriga instanser som inte finns med på mottagarlistan kan inlämna ett utlåtande om förslagen om de så vill.

Vänligen lämna utlåtandet senast den 12.5.2021 genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till asa-10@formin.fi och otso.salvi@formin.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten.
Beredare
Närmare upplysningar ger ansvarig tjänsteman Otso Salvi, otso.salvi@formin.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

Ulkoministeriö

Singapore

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka