Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkasten till föreskrift "Besiktning av fartyg"

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta "Alusten katsastukset"

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/265153/03.04.01.00/2021

Svarstiden gick ut: 15.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta "Alusten katsastukset"
Tausta
Liikenne- ja viestintäviraston määräystä "Alusten katsastukset" muutetaan.
Tavoitteet
Määräyksen muutoksella mahdollistetaan aluksen radiolaitteiden tarkastaminen Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän radiohuoltoyrityksen toimesta radiolaitteiden katsastuksen pohjaksi tietyissä tapauksissa ja kotimaanliikenteen alustyyppien osalta.

Määräykseltä poistetaan tarpeettomana vaatimus pitää katsastustodistus tai sen jäljennös näkyvällä paikalla aluksella.

Lisäksi määräystä selkiytetään tekstin uudelleensijoittelulla.

Määräykseen lisätään uudet todistuskirjat kansainvälinen energiatehokkuustodistuskirja (IEE-todistuskirja) sekä kierrätyskelpoisuuden osoittava todistuskirja. Näiden myöntäminen perustuu kansainvälisiin yleissopimuksiin.
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään 15.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Valmistelijat
Merenkulun valvonnan päällikkö Aleksi Uttula, aleksi.uttula(at)traficom.fi, 029 534 6468
Erityisasiantuntija Jami Metsärinne, jami.metsarinne(at)traficom.fi, 029 534 6445
Johtava asiantuntija Anna Mesimäki, anna.mesimaki(at)traficom.fi, 029 534 6163