Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6433/2019

Svarstiden gick ut: 16.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta.

Esitettävät muutokset koskisivat lain soveltamisalaa, johon lisättäisiin työnantajalle oikeus harkintansa mukaan selvittää työnhakijoiden rikostaustaa myös enintään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Kyse ei olisi uuden velvollisuuden lisäämisestä lakiin.
Tausta

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa ala-ikäisten parissa työskenteleviä henkilöitä esittämään työnantajalle työ- tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä rikosrekisteriotteen, josta ilmenevät tietyt rikokset, joilla on merkitystä arvioitaessa henkilön sopivuutta työskennellä lasten kanssa. Lakia ei kuitenkaan nykyisellään sovelleta tehtävissä, joissa työskentely lasten kanssa kestää yhden vuoden aikana enintään kolme kuukautta. Laki on ollut voimassa vuoden 2003 alusta lähtien. Laissa säädetty kolmen kuukauden aikaraja on herättänyt kysymyksiä lasten suojelemisen kannalta. Viime vuosina erityisesti isojen kaupunkien sijaisrinkien tarpeiden kannalta on esitetty lakimuutoksen tarpeellisuus varmistaa kaikkien sijaisten soveltuvuus laissa tarkoitettuihin tehtäviin.

Asiasta on tehty eduskunnan kirjallinen kysymys (KK 370/2018 vp) siitä, millaisiin lainsäädännöllisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen, että myös lyhytaikaisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostausta selvitetään työsuhteen alkamisen yhteydessä. Käytännössä pääkaupunkiseudulla toimii huomattavan paljon lyhytaikaisia sijaisia, joiden rikostaustaa ei lain mukaan saada selvittää. Alun perin lain säätämisen yhteydessä kolmen kuukauden aikarajalla haettiin joustavuutta työnantajan tarvitsemiin sijaisjärjestelyihin ja helpottamaan hallinnollista taakkaa. Työmarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet ja sijaisjärjestelyjen tarpeet ovat lisääntyneet.

Tavoitteet

Ehdotusten tavoitteena on edistää alaikäisten suojelua mahdollistamalla myös lyhytkestoisissa eli enintään kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa rikostaustan selvittäminen. Muutoksella on tarkoitus antaa työnantajille harkintavaltaa ja mahdollistaa lyhytaikaisissa sijaisjärjestelyissä rikostaustan selvittäminen.

Ehdotukset tehostavat myös Suomen kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä koskien Euroopan neuvoston yleissopimusta lasten suojelemiseksi seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan.

Linkit
Liitteet:

HE_rikostausta_Suomi_8.10.2020.docx - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

HE rikostausta_8.10.2020_Ruotsi.docx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 16.11.2020 lausuntopalvelu.fi kautta
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaajia pyydetään lausuntoa ehdotuksista (2 ja 3 §:t) ja niiden vaikutuksista.

Oikeusministeriötä ja Oikeusrekisterikeskusta pyydetään erityisesti lausumaan ehdotuksen vaikutuksista Oikeusrekisterikeskuksen toimintaan ja resurssitarpeisiin.  
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Ministeriöille tiedoksi, että antamanne lausunto viedään VAHVAan tämän asian asiakirjoihin.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, puh. 050 396 0194, paivi.kantanen@tem.fi

 
Jakelu:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuntaliitto KT    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Pelastakaa Lapset ry    
Seure Henkilöstöpalvelut Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPeR ry    
Suomen Yrittäjät ry    
TEHY ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Asiasanat

Oikeusrekisterikeskus

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

rikostausta

palvelussuhde

työsuhde

työsopimus

virkasuhde

viranhaltija