Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringslagen år 2023

Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringslagen år 2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24883/2022

Svarstiden gick ut: 25.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts från sjukförsäkringen 2023. Den nuvarande statsrådsförordningen (406/2021) gäller fram till den 31 december 2022.
Bakgrund
Enligt 4 kap. 7 a § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) utfärdas bestämmelser om det maximipris som tas ut hos den försäkrade för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen genom förordning av statsrådet. Maximipriset baserar sig på de disponibla medlen och kostnaderna för transporten så att det innefattar en skälig vinst.
 
Enligt 4 kap. 7 a § 2 mom. i sjukförsäkringslagen kan en producent av transporttjänster som för taxiresor förmedlade av en beställningscentral som ingått avtal med Folkpensionsanstalten om direktersättningsförfarande ta ut högst det maximipris som avses i 1 mom. för de förmedlade resorna. I ett område där det inte finns någon sådan beställningscentral gäller maximipriset taxiresor i fråga om vilka Folkpensionsanstalten med den som tillhandahåller tjänsterna har ingått avtal om körning av taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen.
Målsättningar
Maximipriserna för taxiresor 2023 som ersätts ur sjukförsäkringen på basis av kostnaderna för taxitrafiken hålls på samma nivå som den temporära höjningen 2022. Kostnaderna är fortfarande på en högre nivå än normalt, vilket fortfarande kan anses medföra en risk för att det inte lönar sig för bilisterna att köra de resor som ersätts av Folkpensionsanstalten, vilket i sin tur kan äventyra de försäkrades tillgång till vård.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd ert utlåtande senast den 25 november 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Yttrandena är offentliga och publiceras i tjänsten och på projektets webbplats.
 
Utlåtandena beaktas vid den slutliga beredningen av statsrådets förordning.
 
Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten lausuntopalvelu.fi.
 
Vid behov kan utlåtandet sändas elektroniskt till adressen kirjaamo.stm@gov.fi eller per post till adressen social- och hälsovårdsministeriet, PL 33, 00023 STATSRÅDET.
 
I följebrevet ska anges ärendenumret V/24883/2022 och STM089:00/2022.
 
OBS! Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post, om den svarande svarar via utlåtandetjänsten.
Beredare
Ytterligare upplysningar om begäran om utlåtande lämnas av Emmi Vettenranta, sakkunnig, tfn 0295 163 772, emmi.vettenranta@gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu - ja kuluttajavirasto    
Kunta - ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
liikenne - ja viestintäministeriö    
Liikenne - ja viestintävirasto Traficom    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
valtiovarainministeriö    
Ämnesord

sairausvakuutus