Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen - Lunastuslakityöryhmän mietintö

Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen - Lunastuslakityöryhmän mietintö

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/882/2018

Svarstiden gick ut: 15.5.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö asetti 21.2.2018 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen lunastuslain (603/1977) ja eräiden muiden lakien tarkistamiseksi. Työryhmä jätti mietintönsä oikeusministeriölle 21.3.2019.

​Työryhmän tavoitteena on ollut arvioida lunastuslain korvauksen määräämisen perusteiden ja korvausmenettelyä koskevan sääntelyn ajantasaisuus sekä tarkistaa lunastuslakia sen varmistamiseksi, että perustuslaista johtuva täyden korvauksen vaatimus täyttyy ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu kaikissa lunastustoimituksissa. Tavoitteena on ollut myös keventää ja nopeuttaa lunastusasioiden käsittelyä sekä alentaa käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.
Bakgrund
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyvän Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun -kärkihankkeen osatehtäväksi on kirjattu omaisuudensuojan parantaminen. Kirjauksen taustalla ovat kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977, jälj. lunastuslaki) eräiden säännösten soveltamiskäytännöt sekä eräät keskeiset perusratkaisut. Sääntelyä koskeva kritiikki on kohdistunut erityisesti korvausten määräämisen perusteiden ajanmukaisuuteen.

Lunastuslainsäädännön tarkistamistarpeita on kartoitettu oikeusministeriössä virkatyönä laaditussa arviomuistiossa (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita, 33/2016). Arviomuistio on ollut laajalla lausuntokierroksella ja lausunnoista on laadittu tiivistelmä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja, 44/2017). Lisäksi oikeusministeriö on tilannut erillisen asiantuntijaselvityksen arvonleikkaussäännösten mahdollisen poistamisen vaikutuksista (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita, 20/2018).
Målsättningar
Esityksessä ehdotetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvausperusteet uudistettavaksi. Muutosten tarkoituksena on osaltaan varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutumista kaikissa lunastustilanteissa.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 15.5.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta Lunastuslakityöryhmän mietinnöstä. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Jari Salila, puh. 02951 50584, sähköposti etunimi.sukunimi(at)om.fi.
Sändlista:
Korkein oikeus    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Fingrid Oyj    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lappeenrannan kaupunki    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Metsähallitus    
Mikkelin kaupunki    
Natur och Miljö r.f.    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Savonlinnan kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen tuomariliitto    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

lunastuslaki

lunastuskorvaus

arvonleikkaus

lunastuslupa

lunastusmenettely

lunastustoimikunta

omaisuudensuoja

panttioikeus

tilusjärjestely