Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utredningen: Styrelse- och ledningsgruppsuppdrag i börsbolag - utmaningar för kvinnors karriärutveckling och genomförande av direktivet om en jämnare könsfördelning i börsbolags förvaltingsorgan

Utredningen: Styrelse- och ledningsgruppsuppdrag i börsbolag - utmaningar för kvinnors karriärutveckling och genomförande av direktivet om en jämnare könsfördelning i börsbolags förvaltingsorgan

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6136/2023

Svarstiden gick ut: 19.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finlands regering har i enlighet med regeringsprogrammet som mål att förbättra jämställdheten inom olika samhällssektorer och göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet. För att uppnå målen har det utarbetats ett jämställdhetsprogram med hjälp av vilket åtgärderna för att förbättra jämställdheten mellan könen samordnas (Statsrådets kansli, 2019). Att öka den jämställda representationen av könen i finländska börsbolags styrelser och ledningsuppgifter hör till målen för regeringens jämställdhetsprogram.

Kvinnornas andel i de finländska börsnoterade bolagens styrelser har ökat tydligt under 2000-talet. Den positiva utvecklingen verkar dock ha avtagit under de senaste åren. För att uppnå jämställdhet mellan könen har det gjorts en utredning om de orsaker som utgör ett hinder för en jämnare könsfördelning och i synnerhet för rekryteringen av kvinnor till den högsta ledningen.

Direktiv (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder publicerades i Europeiska unionens officiella tidning i december 2022. Direktivet ska genomföras nationellt senast den 28 december 2024.

Utredningen ”Styrelse- och ledningsgruppsuppdrag i börsbolag – utmaningar för kvinnors karriärutveckling” har publicerats på finska med svenskt presentationsblad i publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS). Vid sidan av utredningen har det vid justitieministeriet utarbetats en promemoria om direktivets huvudsakliga innehåll och om olika alternativ för genomförandet.
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164638/VNTEAS_2023_7.pdf - SELVITYS: Listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävät : Naisten urakehityksen haasteet

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN - DIREKTIIVI (EU) 2022/2381 pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2381&from=EN - DIREKTIV (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder

Bilagor:
Tidtabell
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utredningen och promemorian. Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 19 april 2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. De viktigaste iakttagelserna, förslagen och frågorna i utredningen och promemorian presenteras i utlåtandetjänsten enligt ämnesområde. Alla frågor i tjänsten behöver inte besvaras. Utlåtandet ska inte sändas in separat per e-post eller post.
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Beredare
Juha Jokinen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50039, fornamn.efternamn@gov.fi
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50558, fornamn.efternamn@gov.fi 
 
Sändlista:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
FIBS (Finnish Business & Society)    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Helsingin Pörssi (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy)    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, sukupuolentutkimuksen oppiaine (humanistinen tiedekunta)    
Juristiliitto - Juristförbundet    
Jyväskylän yliopisto    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Kirjanpitolautakunta    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Miesjärjestöjen Keskusliitto MJKL    
Mothers in Business MIB ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Professoriliitto    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
Solidium Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö sr    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Tane    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteentekijöiden liitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

osakeyhtiö

sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvopolitiikka, perusoikeudet, ihmisoikeudet

pörssiyhtiö