Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Myndigheters och andra offentliga aktörer erfarenheter av hur offentlighetslagen fungerar och hur offentlighetsprincipen genomförs

Myndigheters och andra offentliga aktörer erfarenheter av hur offentlighetslagen fungerar och hur offentlighetsprincipen genomförs

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27452/2020

Svarstiden gick ut: 11.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en uppdatering av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till och med den 30 juni 2023.

Arbetsgruppen ska utreda och utvärdera vilka problem det finns med att uppnå och genomföra syftet med offentlighetsprincipen på det sätt som avses och vilka åtgärder som påverkar strävandena. Utifrån utredningen och utvärderingen bereder arbetsgruppen de förslag till ändringar av lagstiftningen som behövs för att uppnå det mål som uppställts för arbetet. Målet är en tydligare och mer fungerande lagstiftning som ökar öppenheten i samhället och motsvarar dagens krav.

Enligt 12 § i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar. Syftet med offentligheten i myndigheternas verksamhet är att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka användningen av offentlig makt och offentliga medel, fritt forma sina åsikter samt påverka användningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen.

En övergripande granskning av hur lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999; offentlighetslagen) fungerar har senast gjorts i början av millenniet. Det finns rikligt med erfarenhet av tillämpningen av den gällande offentlighetslagen samt gott om tolkningspraxis från domstolarna och de högsta laglighetsövervakarna. Utifrån dessa har det konstaterats olika behov att förtydliga och utveckla lagstiftningen. Regleringen behöver alltså ses över. En del ändringar är av rent teknisk natur, medan andra förutsätter en mer djupgående bedömning av hur regleringen fungerar med avseende på innehåll och struktur.
Bakgrund
Enligt sitt uppdrag ska arbetsgruppen vid utvärderingen av problemen med att uppnå och genomföra syftet med offentlighetsprincipen och de åtgärder som påverkar dem fästa särskild uppmärksamhet vid de utmaningar som den praktiska tillämpningen av den gällande offentlighetslagstiftning medför. Bestämmelsernas aktualitet och funktion ska granskas också mot bakgrund av de förändringar som skett i samhället och myndigheternas verksamhet, bland annat i ljuset av digitaliseringen och eventuella ändringsbehov till följd av den. Lagens begriplighet och behovet av att förtydliga dess systematik och enskilda bestämmelser ska granskas extra noga. I samband med den övergripande granskningen ska arbetsgruppen också bedöma rättsskyddets och påföljdernas betydelse för genomförandet av offentlighetsprincipen.

Arbetsgruppen ska dessutom utreda möjligheterna att förtydliga förhållandet mellan offentligheten för myndighetshandlingar och skyddet för personuppgifter (offentliga personuppgifter). Syftet med förtydligandet ska vara att trygga öppenheten med beaktande av grundlagsutskottets ställningstaganden om balansen mellan handlingars offentlighet och skyddet för personuppgifter (GrUU 14/2018 rd).

Som en del av förtydligandet bör arbetsgruppen också granska de missförhållanden och tolkningsoklarheter som följer av formuleringen av sekretessbestämmelserna och regleringens struktur och olika sätt att påverka dem genom ändringar i lagstiftningen. Däremot omfattar uppdraget inte en systematisk genomgång och en eventuell revidering av innehållet i sekretessbestämmelserna och klausuler om skaderekvisit i anslutning till dem.

Vidare ska arbetsgruppen utreda och bedöma om offentlighetslagens tillämpningsområde är tillräckligt omfattande och aktuellt, särskilt med beaktande av de ändrade strukturerna inom förvaltningen. Genom denna enkät utreds dock i första hand andra missförhållanden än sådana som gäller lagens tillämpningsområde.
Målsättningar
Syftet med denna begäran om utlåtande är att som ett led i arbetsgruppens uppdrag ta reda på vilka erfarenheter myndigheter och andra offentliga aktörer har av de centrala utmaningar som hänför sig till tillämpningen av den gällande offentlighetslagen och vilka behov det finns att utveckla lagstiftningen. Arbetsgruppen ska beakta resultaten av enkäten som en del av sin bedömning av utvecklingsbehoven.
Länkar:
Tidtabell
Vi ber er lämna era enkätsvar till justitieministeriet senast den 11 maj 2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber mottagarna av denna begäran om utlåtande svara på de frågor som ställs längre ned.

Vi ber er bedöma frågorna främst ur er egen synvinkel som tillämpare av lagen och med tanke på er egen verksamhet. Samtidigt ber vi er lyfta fram de iakttagelser ni gjort i samband med tillämpningen av lagen. Vi ber er besvara frågorna kortfattat, men så konkret och tydligt som möjligt. Vid behov kan ni konkretisera era iakttagelser med hjälp av exempel. Ni behöver inte svara på alla frågor. I svaren ber vi er observera att en granskning av innehållet i sekretessbestämmelserna inte hör till arbetsgruppens uppdrag.

Vi ber er lämna ert svar genom att besvara den enkät som finns i webbtjänsten utlåtande.fi. Svaren behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren ber vi er dela in ert svar enligt mellanrubrikerna i denna begäran om utlåtande. Även andra än de som nämns i sändlistan är välkomna att svara på enkäten.

Den som svarar på enkäten måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post lausunto.om@om.fi.
 
Vänligen observera att alla svar är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Virpi Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 100), fornamn.m.efternamn@om.fi
Leena Morri, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 080, fornamn.efternamn@om.fi
Sändlista:
Eläketurvakeskus    
Aluehallintovirasto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Karvian kunta    
Kauhajoen kaupunki    
KEHA-keskus    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamies    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskuksen kautta sen jäsenistölle    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääkevahinkokeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Raahen kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Seinäjoen kaupunki    
Senaattikiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terevysministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen metsäkeskus    
Suomen pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Suomen ympäristökeskus    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta sen jäsenistölle    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työllisyysrahasto    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Vieremän kunta    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio

avoimuus

julkisuus

digitalisering

julkisuusperiaate

offentlighet

offentlighetsprincipen

öppenhet