Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om arbetsgruppens betänkande; Genomförandet av ett bolagsrättsligt direktiv om gränsöverskridande företagsomstruktureringar.

Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä; Rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevan yhtiöoikeudellisen direktiivin täytäntöönpano

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8908/2021

Svarstiden gick ut: 24.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevan yhtiöoikeudellisen direktiivin täytäntöönpano -työryhmän mietinnöstä.
Tausta
Oikeusministeriö asetti 23.4.2021 työryhmän valmistelemaan ehdotusta direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajat ylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2121 yhtiöoikeuden alaan kuuluvien säännösten kansalliseksi täytäntöönpanemiseksi tarvittaviksi säännöksiksi. Työryhmän mietintö on julkaistu toukokuussa 2022.

Työryhmä ehdottaa muutoksia osakeyhtiölain sulautumista ja jakautumista koskeviin säännöksiin. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että yhtiö voi jatkossa siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon ja muuttaa yhtiömuotonsa toisen ETA-valtion yhtiömuodoksi. Vastaavasti Suomeen siirtyvän toisen ETA-valtion yhtiömuoto muutetaan suomalaiseksi osakeyhtiöksi ja kotipaikka rekisteröidään Suomeen.
 
Työryhmän ehdotuksen periaatteellisesti merkittävimmät muutokset liittyvät rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin, joissa suomalainen yhtiö on sulautumassa, jakautumassa tai siirtämässä kotipaikkansa ulkomaille. Ennen tällaista yritysjärjestelyä Patentti- ja rekisterihallituksen on järjestettävä ennakollinen valvonta sen tutkimiseksi, että kaikki menettelyt ja muodollisuudet Suomessa on järjestetty tai saatettu päätökseen ja ettei yritysjärjestelyä toteuteta väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa. Jos Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että säädetyt ehdot täyttyvät, sen on annettava tästä todistus ja toimitettava todistus toisen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos vaatimuksia ei täytetä, menettely on keskeytettävä lisäselvitysten ajaksi tai hylättävä täytäntöönpanoa koskeva hakemus.
 
Työryhmä ehdottaa muutoksia myös vakuutusyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin.
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon lainvalmistelutoimeksiannosta päätettäessä.
Linkit
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 24.6.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Juha Jokinen, 
etunimi.sukunimi(at)gov.fi, puh. +358(0)2951 50039.
Jakelu:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Ylänen Hannu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, oikeusturvayksikkö - Nevanperä Satu    
Euroclear Finland Oy    
Euroclear Finland Oy - Isosomppi Pekka    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry - Wennberg Satu    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Finnish Business Angels Network ry - Gaily Amel    
Hanken School of Economics    
Helsingin ulosottovirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto/Apulaisprof. Heikki Marjosola    
Helsingin yliopisto/Prof. Jukka Tapio Mähönen    
Helsingin yliopisto/Prof. Seppo Villa    
Helsingin yliopisto/Prof. Timo Kaisanlahti    
Inderes Oyj    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry - Rantanen Olli    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Keskusrikospoliisi    
Kirjanpitolautakunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein hallinto-oikeus - Waris Emil    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Luottomiehet - Kreditmännen ry    
Nasdaq Helsinki Oy - Manninen Risto    
Oikeusrekisterikeskus    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
PricewaterhouseCoopers Oy - Reinikainen Mikko    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
Pörssisäätiö - Lounasmeri Sari    
SAK ry - Koskinen Timo    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry. - Koskela Antti    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Asianajajaliitto - Toivonen Milla    
Suomen IR-yhdistys ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry - Lakiyksikkö - Lebedeff Pirkka-Petri    
Suomen Kuntaliitto ry - Myllymäki Juha    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry - Rasinaho Vesa    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry - Rytkönen Atte    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Tampereen yliopisto/Prof. Veikko Vahtera    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Turun yliopisto/Prof. Matti Sillanpää    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työeläkevakuuttajat TELA ry - Sved Pirjo    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)    
Valtioneuvoston kanslia (omistusohjausosasto)    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Verohallinto - Aaltonen Kari    
Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry    
Asiasanat

osakkeenomistaja

yhtiöoikeus

osakeyhtiö

vakuutusyhtiö

yhtiökokous

aktiebolag

aktieägare

yhtiöt

yritysjärjestelyt

sulautuminen

jakautuminen

kotipaikan siirto

velkoja

bolag

bolagsrätt

företagsomstruktureringar

fusion

delning

ombildning

bolagsstämma

borgenär

försäkringsbolag