Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 11 §:n muuttaminen

Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 11 §:n muuttaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23228/2022

Svarstiden gick ut: 18.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 11 §:n muuttamisesta.
Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädettyjä kenttäpiispan ja kenttärovastin viran kelpoisuusvaatimuksia.
Kenttäpiispan viran kelpoisuusvaatimusta muutettaisiin siten, että erityisenä kelpoisuusvaatimuksena olisi ylempi pastoraalitutkinto tai riittävä kokemus kenttärovastin tehtävästä. Kenttärovastin tehtävään määrättävän sotilaspapin kelpoisuusvaatimusta muutettaisiin vastaavasti siten, että kenttärovastin tehtävään määrättävällä sotilaspapilla olisi kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan ja riittävä kokemus sotilaspapin tehtävästä.
Bakgrund
Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 37 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä Puolustusvoimien virkojen ja tehtävien erityisistä kelpoisuusvaatimuksista.
Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:ssä säädetään erikoisupseerien virkojen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksen 11 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetään kenttäpiispan, kenttärovastin ja muun sotilaspapin virkojen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista.
Målsättningar
Ehdotuksen tavoitteena olisi muuttaa Puolustusvoimista annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä kenttäpiispan ja kenttärovastin kelpoisuusvaatimuksia. Muutoksen tavoitteena olisi huomioida paremmin Puolustusvoimien osaamistarpeet ja Puolustusvoimissa hankittu osaaminen ja kokemus.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 18.11.2022. klo 16.00.
Svarsanvisningar för mottagare
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
VAHVA- ministeriöitä pyydetään viemään lausunto VAHVAAN asialle VN/23228/2022.
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon
voi lähettää sähköpostitse puolustusministeriön kirjaamoon (kirjaamo.plm@gov.fi).
Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/23228/2022.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa antaa puolustusministeriössä hallitussihteeri Satu Ylikorpi etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 514 0075
Sändlista:
Kirkkohallitus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pääesikunta    
Valtiovarainministeriö