Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till komplettering av propositionen RP 236/2021 rd

Begäran om utlåtande om utkastet till komplettering av propositionen RP 236/2021 rd

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/34057/2022

Svarstiden gick ut: 6.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finansministeriet begär vänligen ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021 rd). 
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen kompletteras.

I propositionen föreslås det att nödvändiga ändringar och kompletteringar görs i ovannämnda regeringsproposition. Förslagen gäller bestämmelserna om kundkontroll och de administrativa påföljderna i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelserna. I propositionen föreslås dessutom att Finansinspektionens uppgifter och tillsynsbefogenheter preciseras.

Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 2023.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna om kundkontroll i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelserna så att de är mer exakt avgränsade och exakta när det gäller de rapporteringsskyldigas skyldigheter. Detta förtydligande återspeglas också i tillsynsmyndigheternas rätt att påföra administrativa påföljder vid försummelse eller överträdelse av de förfaranden som behövs för att sanktionsbestämmelserna ska iakttas.

Syftet med de förslag som gäller de administrativa påföljderna är att förenhetliga påföljdsbestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och i lagen om Finansinspektionen samt att åtgärda den inkonsekvens som uppdagats när det gäller preskription av rätten att påföra administrativa påföljder.
 
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM163:00/2022 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_236+2021.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Documents/RP_236+2021.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

Bilagor:

RP utkastet om komplettering av propositionen RP_236_2021 rd.pdf - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och av 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021 rd)

HE luonnos esityksen HE_236_2021 vp täydentämisestä.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 6 januari 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er uppmärksamma avsnitt 2.2 De huvudsakliga konsekvenserna och särskilt konsekvenserna av de förslag som gäller påförande av administrativa påföljder.

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Du kan be om stöd för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Beredare
Lagstiftningsråd  Maarit Pihkala, förnamn.efternamn@gov.fi, puh. +358 295 530 310
Enhetschef, Finansråd Jaana Vehmaskoski, förnamn.efternamn@gov.fi, puh. +358 295 530 267 
 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Isännöintiliitto ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Lotteriinspektionen    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Veikkaus Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Ålands landskapsregering