Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Täydentävä lausuntopyyntö: Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Täydentävä lausuntopyyntö: Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7823/2019-LVM-63

Svarstiden gick ut: 12.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber vänligen om kompletterande utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar eftersom propositionens innehåll har ändrats betydande efter det tidigare remissförfarande som slutade den 17.12.2020.

Begäran gäller i synnerhet ändringar i kapitel 1, 9 och 10 i miljöskyddslagen för sjöfarten, som anknyter sig till genomförandet av fartygsavfallsdirektivet.
Bakgrund
Till skillnad från det tidigare utkastet föreslås följande ändringar i miljöskyddslagen för sjöfarten:
 • definitionen av en hamn och tillämpningsområdet av bestämmelser som gäller mottagning av avfall i hamn och avlämning av avfall i hamn ändras så att små hamnar, som t.ex. småbåtshamnar med under 25 båtplatser eller plats för vinterförvaring av under 25 fritidsbåtar skulle lämnas utanför regleringen. På insjöområdet skulle dock alla småbåtshamnar med under 50 båtplatser lämnas utanför tillämpningsområdet.
 • kraven på mottagning av avfall i hamn skulle preciseras genom att stadga på lagnivå även on mottagningskraven för kommunalt avfall
 • plikten att registrera information till unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten skulle begränsas till de hamnar som kan motta fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för övervakningsdirektivet (2002/59/EY) och som kan själv registrera informationen till systemet
 • bestämmelsen om övervakning av kvalitetskraven på bränslet som bränsleleverantörerna levererar till fartyget skulle preciseras
Dessutom har förslagen som gäller bedömning av omfattningen på skadan som oljeutsläppet orsakat eller dess risker samt svavelutsläppsavgift och försummelseavgift lämnats ut från propositionen.

Bedömning av konsekvenser för avfallshantering i hamnar har kompletterats i synnerhet för antalet av hamnar, kostnaderna för avfallshantering och konsekvenserna för myndighetsverksamhet.

I fartygsregisterlagen föreslås det en ändring enligt vilken det blir möjligt att i alla situationer avvika från kravet att förete en åtkomsthandling i original. Begränsningen som gällde exceptionella situationer har alltså lämnats ut. Åtkomsthandlingen borde dock företes i original senast en månad efter att registrering av äganderätten skulle ha sökts.

Det föreslås i lagförslagen även tekniska ändringar som bedöms nödvändiga enligt utlåtanden.

Lagarna om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten, fartygssäkerhetslagen och lagen om marin utrustning avses träda i kraft den 28 juni 2021. Lagarna om ändring av fartygsregisterlagen och lagen om sjöfartsskydd avses träda i kraft så snart som möjligt under våren 2021.

Ändrade paragrafer

Till skillnad från det tidigare utkastet föreslås det ändringar i följande paragrafer:
 • miljöskyddslag för sjöfarten 1 kap. 2 § 45 punkt: definition av en hamn
 • miljöskyddslag för sjöfarten 1 kap. 3 §: tillämpningsområde
 • miljöskyddslag för sjöfarten 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 §: utvidgande av förbud mot utsläpp av olja och oljeutsläppsavgift till andra än mineral baserade oljor
 • miljöskyddslag för sjöfarten 7 kap. 12, 12 a och 15 §: en ny 12 a §, tekniska ändringar i 12 och 15 §
 • miljöskyddslag för sjöfarten 9 kap. 1 §: kraven på mottagning av kommunalt avfall och säkerställning av funktion av mottagningsanordningar
 • miljöskyddslag för sjöfarten 9 kap. 4, 5 och 6 §: tekniska ändringar
 • miljöskyddslag för sjöfarten 9 kap. 7 §: begränsning av anmälningsplikten till de hamnar som besökas av fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för övervakningsdirektivet
 • miljöskyddslag för sjöfarten 9 kap. 10 §: bemyndigande att utfärda förordning om övervakningsuppgifter som gäller passivt uppfiskat avfall har flyttats från 10 kap. 7 § till 9 kap. 10 §
 • miljöskyddslag för sjöfarten 10 kap. 1, 4 och 6 §: tekniska ändringar
 • miljöskyddslag för sjöfarten 10 kap. 2 §: hänvisning till standardformat för avfallsavlämningskvitto och begränsning av anmälningsplikt
 • miljöskyddslag för sjöfarten 12 kap. 6 och 8 §: precisering av Gränsbevakningsväsendets och polisens övervakningsuppgift av obligatorisk avlämning av avfall för små fartyg
 • miljöskyddslag för sjöfarten 12 kap. 16 §: lagteknisk ändring
 • miljöskyddslag för sjöfarten 13 kap. 1 §: lagteknisk ändring
 • fartygssäkerhetslag 91 §: lagteknisk ändring
 • fartygsregisterlag 20 §: teknisk ändring, hänvisning till störningssituationer under normala förhållanden eller i andra exceptionella situationer i samhället har strukits och fristen för överlämnandet ändrats
 • fartygsregisterlag 31 §: lagteknisk ändring
 • lag om sjöfartsskydd, rubrik och inledningssats: lagtekniska ändringar
 • ikraftträdande av ändringar i fartygsregisterlag och lag om sjöfartsskydd:
Målsättningar
Genom ändringar som gjorts i propositionen skulle förslagen lindras så att små småbåtshamnar skulle även fortsättningsvis lämnas utanför bestämmelsen i 9 och 10 kapitel i miljöskyddslagen för sjöfarten. Ändringarna skulle mildra konsekvenserna för hamninnehavare och myndigheter. Även begränsning av plikten att registrera information till unionens SafeSeaNet-system till endast de största hamnarna skulle underlätta konsekvenserna för myndigheter. Stora hamnar skulle registrera informationen själv.

Att stifta om alla mottagningsplikter på lagnivå skulle vara lagtekniskt tydligare i jämförelse med det tidigare utkastet. Det skulle stiftas on kraven att motta kommunalt avfall i stora hamnar i enlighet med avfallslagstiftning.

Målet med att komplettera förslaget som gäller övervakning av svavelhalten på bränslet som bränsleleverantörerna levererar till fartyget är att lindra propositionens konsekvenser för myndigheter.

Avsikten är att genom en separat utredning producera mer information som kunde användas som bakgrund för bedömning av omfattningen på skadan som oljeutsläppet orsakat eller dess risker. Efter dess är det möjligt att komplettera bestämmelserna om oljeutsläppsavgift. Förslagen i det tidigare utkastet som gällde svavelutsläppsavgift och försummelseavgift samt de nuvarande bestämmelser om oljeutsläppsavgift skulle ersättas med en administrativ sanktion som skulle beredas senare.

Ändringar i propositionen som gäller fartygregisterlagen skulle tillåta tillställning av en kopia i alla situationer, inte endast exceptionella situationer, samt försöka säkerställa att ansökaren inte glömmer i efterhand att förete dokumentet i original eller en vidimerad kopia till myndigheten, så som det observerades att det lätt händer.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM036:00/2019 - Hankkeen sivu valtioneuvoston sivuilla / Författningsberedningsprojektets sida på statsrådets internetsida

Bilagor:

MYSL-HE 2. lausuntokierrokselle.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

MYSL HE svenska 2. remiss.pdf - Utkastet till regeringens proposition - OBS. den svenska översättningen innehåller de nyaste ändringar till lagförslagen, men motiveringen har inte uppdaterats p.g.a. tidsbrist

Tidtabell
Utlåtanden ska lämnas in senast den 12.2.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Begäran om utlåtandet har delats in i teman och varje tema kan besvaras separat under mellanrubrikerna. Det är även möjligt att lämna ett omfattande utlåtande antingen som text eller som bilaga.
Beredare
Miljöskyddslagen för sjöfarten: specialsakkunnig Laura Sarlin, tel. 029 534 2063, laura.sarlin@lvm.fi
Fartygssäkerhetslagen och lagen om marin utrustning: regeringsråd Katja Viertävä, p. 0295 342 612, katja.viertava@lvm.fi
Fartygsregisterlagen: planerare Merita Erkkilä, tel. 0295 342 136, merita.erkkila@lvm.fi
Fartugsskyddslagen: överinspektör Suvi Kankare, p. 0295 342 105, suvi.kankare@lvm.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Elävä Itämeri säätiö sr(Baltic Sea Action Group (BSAG))    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen syyttäjälaitos    
Finnpilot Pilotage Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
John Nurmisen säätiö sr    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kaupan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiinteistöliitto Uusimaa ry/ Merikarhut ry - Sjöbjörnarna ry    
Kivikangas Oy    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Paraisten kaupunki    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisi    
Puolustusvoimat    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rapala VMC Oyj    
Rauman kaupunki    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen varustamot ry    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uusimaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristösuojeluviranhaltijat ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry