Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utredning om en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet

Utredning om en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4142/2020

Svarstiden gick ut: 29.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet tillsatte den 2 mars 2020 vicehäradshövding Juhani Jokinen för att utreda inrättandet av en eventuell rättshjälps - och intressebevakningsmyndighet. Utredningen skulle utgå ifrån att trygga tillgången till lika tjänster för offentlig rättshjälp, allmän intressebevakning, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, att bevara en organisation med verksamhet på flera orter, att bakgrundsuppgifter sköts på flera orter och i nätverk samt att se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses. Ett annat mål var att överföra centralförvaltningsuppgifterna inom sektorn från justitieministeriet till en ny myndighet. Särskild uppmärksamhet skulle också fästas vid iakttagandet av principerna om jäv i den nya organisationen.

Utredningen föreslår att det ska inrättas en ny Rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet:
 • Myndigheten ska vara ett chefsstyrt ämbetsverk som består av centralförvaltningen samt rättshjälps- och intressebevakningsbyråerna.
 • De nuvarande rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten i form av ämbetsverk slopas och deras uppgifter överförs till den nya myndighetens centralförvaltning.
 • Myndighetens centralförvaltning svarar för rent administrativa uppgifter och andra bakgrundsuppgifter och den ska inte kunna ingripa i skötseln av byråernas materiella uppgifter.
 • Myndigheten ska vara en egen bokföringsenhet. Efter övergångsperioden kan myndigheten också ges förhandlingsrätt i fråga om tjänstekollektivavtal.
 • De centralförvaltningsuppgifter inom sektorn som för närvarande sköts vid justitieministeriet överförs till den myndighet som ska inrättas.
 • Det föreslås inga ändringar i rättshjälps- och intressebevakningsbyråernas nätverk av verksamhetsställen eller i deras självständiga ställning vid skötseln av uppdrag.
 • Byråernas administrativa uppgifter utökas i praktiken inte, men det föreslås att användningen av föredragningssystemet utvidgas.
 • Det föreslås inte att beslutsfattandet om rättshjälp ska centreras mer än för närvarande. På längre sikt kan det dock enligt utredningen bli aktuellt att överväga en automatisering av rättshjälpsbesluten.
 • Det föreslås att vid myndigheten inrättas ansvarsområden för förvaltning, ekonomi och utveckling samt funktioner för sektorschefer för rättshjälp och intressebevakning. Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen ska fortsättningsvis finnas i samband med rättshjälpsbyråerna, men inom centralförvaltningen ska finnas en sakkunnigtjänsteman för denna uppgift.
 • Rättegångsbiträdesnämndens och konsumenttvistenämndens centralförvaltningsuppgifter ska enligt förslaget inte överföras till myndigheten.
 • Inrättandet av denna myndighet skulle enligt en grov uppskattning innebära ett behov av tilläggsfinansiering på ca 2,5 miljoner euro per år.
 
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-831-8 - Oikeusapu- ja edunvalvontavirasto - selvitys perustamisesta (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2020:19)

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in till justitieministeriet senast 29.1.2021
Svarsanvisningar för mottagare

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utredningen om möjligheterna att inrätta en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av regeringsrådet Kirta Heine, tfn 02951 50214 eller kirta.heine(at)om.fi
Sändlista:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeudenkäyntiaustajalautakunta    
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomi hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työtuomioistuin    
Ulosottolaitos    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Ämnesord

talous- ja velkaneuvonta

ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

oikeusapu

oikeusaputoimisto

edunvalvonta

edunvalvontatoimisto

virasto

oikeusapu- ja edunvalvontavirasto

organisaatio

organisaatiouudistus

Hallinnon kehittäminen

rättshjälp

intressebevakning

organisationsförändringar

förvaltningsutveckling