Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25958/2020

Svarstiden gick ut: 7.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutosdirektiivi tuli voimaan 24.12.2018. Muutosdirektiivi asetti yksityiskohtaisia vaatimuksia sille, miten jäsenvaltioissa mitataan lämmitys- ja jäähdytysenergian sekä lämpimän käyttöveden kulutusta. Vaatimukset ovat  edellyttäneet Suomessa muutoksia energiatehokkuutta, rakentamista ja asumista koskeviin säädöksiin. Tämän johdosta on muutettu energiatehokkuuslakia, asunto-osakeyhtiölakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, aravarajoituslakia sekä asumisoikeusasunnoista annettua lakia. Näiden lakien lisäksi on muutettu rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistoista annettua ympäristöministeriön asetusta.

Asiaa koskeva yksityiskohtainen sääntely on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetuksella. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kunnioittavasti lausuntoanne asetusehdotuksesta.

 

Bakgrund
Uudet energiatehokkuuslain (1429/2014) 22 §:n 4 momentti ja 23 §:n 5 momentti, asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 3 luvun 4 a §:n 3 momentti, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 27 a §:n 4 momentti ja asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:n 5 momentti sisältävät valtuutuksen säätää eräistä muutosdirektiivin toimeenpanoon liittyvistä seikoista valtioneuvoston asetuksella. Näitä seikkoja ovat lämmitystä, jäähdytystä ja vettä koskevien laskutus- ja kulutustietojen toimittaminen sekä lämmitys-, jäähdytys- ja lämpimän käyttöveden kulutuksen kustannusten jako taloyhtiöissä.  Muutosdirektiivi edellyttää kattavaa ja yksityiskohtaista kansallista sääntelyä siitä, miten ja kuinka usein lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden kulutuksesta laskutetaan ja mitä tietoja loppuasiakkaalle ja loppukäyttäjälle on laskutuksesta ja kulutuksesta toimitettava. Jo säädetyillä laeilla on pantu nämä vaatimukset osittain täytäntöön, mutta myös asetustasoinen sääntely on tarpeen.
Målsättningar
Asetusehdotuksen tavoitteena on, paitsi varmistaa energiatehokkuusdirektiivin riittävä täytäntöönpano Suomen osalta, myös parantaa energian ja veden käyttäjien omaa kulutustaan koskevan tiedon saantia. Viime kädessä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen ja muun ympäristökuormituksen pienentäminen energian- ja vedenkulutuksen pienentyessä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoja pyydetään viimeistään 7.1.2021
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle ensisijaisesti tämän sivuston kautta.
Valmistelijat
Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Eriika Melkas, eriika.melkas@tem.fi, puh. 0295 047134

Erityisasiantuntija Pia Kotro, pia.kotro@tem.fi, puh. 0295 047229
Sändlista:
Asukasliitto    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asuntosäätiö    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoo    
Helsinki    
HOAS    
Isännöintiliitto ry    
Jyväskylä    
Jyväskylän Seudun Asumisoikeusyhdistys    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kojamo    
KOVA ry    
Kuluttajaliitto ry    
Kuntaliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oulu    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rakennustarkastusyhdistys RTY    
Rakennusteollisuus RT    
Rakli ry    
SATO    
Seinäjoki    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SuLVI (Suomen LVI-liitto)    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry    
Suomen asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL    
Talotekninen teollisuus ja kauppa (TALTEKA)    
Tampere    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
TUKES    
Turku    
Vantaa    
Vuokralaiset VKL ry    
Vuokranantajat ry    
Ympäristöministeriö    
Y-Säätiö sr    
Asiasanat

Energia, rakentaminen, asuminen

energiatehokkuus