Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistio "Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistäminen"

Arviomuistio "Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistäminen"

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 1/012/2016

Svarstiden gick ut: 1.7.2016

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Muistiossa esitetyin perustein ehdotetaan harkittavaksi yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun tehtävien yhdistämistä.

Uudistuksen tavoitteena olisi toiminnan kehittäminen. Kansalaisten kannalta olisi hyvä, että apua voisi hakea kaikilla syrjintäperusteilla yhdestä toimistosta. Myös kansalaisten tavoittaminen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen helpottuisivat. Yhdistäminen toisi synergiaetuja, kun kyse on esimerkiksi moniperusteiseen syrjintään liittyvistä asioista. Nykyisiä resursseja ja henkilöstön osaamista voitaisiin käyttää nykyistä tehokkaammin.

Muutoksella ei puututtaisi valtuutetuille nykyisin kuuluvaan toimivaltaan eikä nykyisiin resursseihin. Yhdistämisessä turvattaisiin kummankin toimiston henkilöstön asema. Yhdistämisen jälkeen toimistossa olisi yksi valtuutettu, joka vastaisi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista. Valtuutetulle määrättäisiin sijaiset.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annettu laki ja yhdenvertaisuuslaki säilyisivät erillisinä. Tasa-arvovaltuutetusta ja yhdenvertaisuusvaltuutetusta annettuihin lakeihin tehtäisiin hallinnollisen uudistuksen vaatimat tekniset muutokset.

Uudistus olisi mahdollista toteuttaa jo vuoden 2017 alussa. Uudistus toteutettaisiin yhteistyössä valtuutettujen kanssa henkilöstöä kuullen.

Päätös asiassa etenemisestä tehdään lausuntokierroksen jälkeen.
Liitteet:

OM_arviomuistio.pdf - Arviomuistio: "Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistäminen"

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 1.7.2016.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta arviomuistiosta "Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen yhdistäminen". Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, puh. 02951 50322 ja sähköpostiosoite satu.kaskinen@om.fi
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Sändlista:
Allianssi ry    
Amnesty    
Arkadia-seura, eduskunnan naisverkosto ja Tutkas    
Eduskunnan naisverkosto, pj.    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EK    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
FIBS    
Folktinget    
Gender Studies / Turun yliopisto, prof. Marianne Liljeström    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuurojen liitto    
Kynnys ry    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Monika-Naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry    
Oikeuskansleri    
Oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen professori Kevät Nousiainen / Turun yliopisto    
Opetushallitus    
Rikosuhripäivystys RIKU    
Romaniasioiden neuvottelukunta RONK    
SAK    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.    
Seta ry    
SPR    
STM/ Tasa-arvoyksikkö ja työsuojeluosasto    
STTK    
Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning r.y.    
Sukupuolentutkimus / HY prof. Tuija Pulkkinen    
SUMS - Suomen Miestutkimuksen Seura    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen Islamilainen neuvosto SINE    
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Romanifoorumi    
Suomen Somalialaisten liitto ry    
Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE    
Suomen Venäjänkielisten yhdistysten liitto    
Svenska kvinnoförbundet r.f.    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvotiedon keskus Minna    
THL/Hyvinvointiosasto    
Trasek ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE    
Vammaisfoorumi    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain liitto ry    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo